Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Engineering geology is the application of geological knowledge in order to solve problems associated with constructions of different types in different parts of the world.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AE2401 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokusera på bergmassans egenskaper och tolkning av geologiskastrukturer.

Studenterna skall vid slutet av kursen kunna följande:

- konstruera en geologisk karta samt tvärsektion från borrhålsdata.

- har kunskap om de valigaste bergarternas fysiska, mekaniska och hydrologiska egenskaperna.

- kunna utvärdera ett områdes lämplighet med hänsyn till: (t. ex.):

1. grundvattentäkt

2. öppnande av ett bergtäkt

3. byggande av en deponi

- identifiera potentiella problem kopplad till:

1. släntstabilitet

2. tunneldrivning

3. dammkonstruktion

- använda ett sterionet för släntstabilitetsundersökning.

Lärandemål

Målen med kursen är att öka studenternas kunskap och förståelse för geologi. Dessutom skall de kunna förstå betydelsen av geologi inom ingenjörsprojekt såsom dammbyggnader, deponier, bergtäkter, tunnlar och släntstabilitet.

Ett ytterligare mål är att utöka studenternas presentationskunskaper, både muntliga och skriftliga.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Öppen för programstudenter från KTH med minst 180 poäng, eller andra sökande med en kandidatexamen,varav minst 6 hp i geovetenskap. Dessutom krävs 30 hp på avancerad nivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Engineering Geology, Rock in Engineering Construction by Richard E. Goodman, John Wiley & Sons, Inc. 1993.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • FÄL1 - Exkursion, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 2,2 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,3 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betyget grundas på resultat inom följande 3 delar av kursen varje del är betygsatt med A-F skalan.

1. Sluttentamen - som täcker kunskapen från övningarna - anteckningar och boken får användas under tentamen.

2. Projektarbete - skriftligt och muntligt presentation.

3. Fältstudier, övningsförberedande arbeten och övningsuppgifter.

Flera fältdager förekommer under kursen som är obligatoriska men om förhinder uppstår för deltagande får studenterna ett alternativt arbete att genomföra som tas fram i samråd med läraren.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bo Olofsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2401

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kostnad för övernattning på vandrarhem kan tillkomma i samband med fältövningar.

Gammal kod:1M1404