AE2503 Miljödata 7,5 hp

Environmental Data

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger kunskaper i och erfarenheter av teori och praktik med avseende på geografiska informationssystem (GIS) - en uppsättning datorverktyg för att hantera rumsliga (georefererade) data. Under kursen får studenterna bekanta sig med raster- och vektordata och dessas respektive "världsbilder" samt praktisera datavisualisering och analys uppgifter tillämpas på verkliga miljö datamängder. Kursen omfattar insamling av fältdata med hjälp av GPS, indata och konvertering, datavisualisering och statistik, datakvalitet och -integrering, georeferering, fjärranalysdata, multispektral klassificering, bildförbättring och bildanalys, samt datainterpolering.

Lärandemål *

Efter kursen ska studenterna kunna:

•Beskriva hur geografiska informationssystem (GIS)är uppbyggda och fungerar.

•Jämföra och värdera metoder för datainsamling och konvertering.

•Tolka fjärranalysdata och beskriva egenskaper hos relaterade fysiska fenomen.

•Karakterisera olika typer av geografiska data med hjälp av visualisering och statistik.

•Välja och motivera lämpliga databearbetnings- och analysmetoder baserade pådataegenskaper ochönskade resultat.

•Skapa GIS-modeller som innehåller sekvenser av GIS-funktioner och genomföra och utvärdera känslighetsanalys.

•Tolka och koppla resultat av GIS-analyser till ursprungsdatats kvalitet, diskutera fel och osäkerheter och föreslåsätt att förbättra resultatet.

•Designa en GIS-studie för att lösa en specifik uppgift.

• Dokumentera och kommunicera resultaten av en GIS-studie.

Kursupplägg

Datorsalsövningar, workshops, en fältövning på campus

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen eller minst 150 högskolepoäng inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendiet, föreläsningsanteckningar och laborationsinstruktioner. 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboratory Work, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen med tillgång till litteratur (TEN1 4,5 hp), deltagande i obligatoriska laborationer och inlämnade rapporter (LAB1 3,0 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulla Mörtberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2503

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

AL2300 Natural Resources Management Tools

Kontaktperson

Katrin Grünfeld, katring@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1E1610