AE2505 Vattensystem och geografisk information 7,5 hp

Water Systems and Geographic Information

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar användningen av geografiska informationssystem (GIS) i hållbar förvaltning av olika vattensystem. Kursen avser att ge deltagarna praktiska kunskaper om hur GIS kan användas för att tillgodose planering och förvaltning av vattenresurser.

Studenterna lär sig att ta fram beslutsunderlag genom användning av expertsystem och beslutsstödssystem, t ex multikriterieanalys - kombinerat med GIS - för att lösa spatiella vattenrelaterade problem inom olika avrinningsområden. I kursen ingår även kommunikation av vattenrelaterad miljöinformation genom indikatorer, scenarier och rapportskrivning. Vidare ges en överblick över andra beslutstekniker och -verktyg vilka syftar till att förbättra besluten och öka tillgängligheten till information i vattenplanering och -förvaltning

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska deltagarna

  1. kunna ta fram beslutsunderlag genom användning av GIS-baserade expert- och beslutsstödssystem för att lösa spatiella vattenrelaterade problem inom olika avrinningsområden, och
  2. kunna kommunicera miljöinformation genom kännedom om och färdighet i att använda planeringsrelaterade begrepp och rapportskrivning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst tre års akademiska studier (180 hp) med inriktning mot hållbar utveckling, miljöteknik och planering samt dokumenterade kunskaper i Engelska B. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas på kursens hemsida förre kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - GIS-laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen 4 högskolepoäng (TEN1; 4 cr), GIS-laborationer och rapportskrivning 3,5 högskolepoäng (ÖVN1; 3,5 cr).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulla Mörtberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2505

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd