Hoppa till huvudinnehållet

AE2707 Förvaltning av mark- och vattenresurser 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AE2707 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och mindre projekt. Det huvudsakliga innehållet, som behandlas är:

- Ägandeformer, lagstiftning inklusive traditionell rätt

- Jordreformer

- Vattenhistorik

- Begrepp, metoder och verktyg för en integrerad vattenförvaltning (IWRM)

- EU:s ramdirektiv för vatten som ett praktiskt exempel på IWRM, inklusive gränsöverskridande frågeställningar

- Förvaltning av vatten- och avloppsanläggningar

- Gränsöverskridande globala och lokala frågeställning inom vattenförvaltning; t.ex. medborgardeltagande, mänskliga rättigheter, kön, allmän eller privat förvaltningsform.

Lärandemål

Målet är att ge en översikt över äganderätts- och förvaltningssystem för en effektiv och uthållig användning av mark- och vattenresurser. Efter slutförd kurs förväntas studenten förstå och kunna tillämpa viktiga begrepp och principer inom ämnesområdet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium av utvalda artiklar samt utdrag från relevanta publikationer. Annan litteratur anvisad vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Håkansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2707

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd