AE274V Vatten och avloppsfrågor i omvandlingsområden 7,5 hp

Water and Sanitation in Transformation Areas

Kursen kommer att se på förutsättningarn för att arbeta med småskaliga vatten- och avloppsfrågor ur ett antal olika perspektiv. Kursen behandlar frågor som tex grundvattentillgång, hydrologiska samband, vattenkvalitet, saltvatten, radon, föroreningar från enkilt avlopp Olika VA-lösningar, deras funktion,effektivitet, kostnad och hur man väljer VA är viktiga frågor. Rättsliga förutsättningar, miljöbalken, vattendirektivet, PBL, VAL och anläggningslagen behandlas också , samt frågor avseende tillståndsplikt, kontroll och tillsyn.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Trycket på att omvandla fritidsbostäder till permanentbostäder är stark i regionen samtidigt som förändringar i nyttjande och standard hos fritidshusen påverkar vattenförbrukningen med större avloppsvattenmängder som följd. Kursen syftar till att sprida kunskap och förståelse om hur kommuner och enskilda i Stockholmsregionen på ett miljömässigt och hållbart sätt kan lösa VA-försörjningen i omvandlingsområden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att se på förutsättningarn för att arbeta med småskaliga vatten- och avloppsfrågor ur ett antal olika perspektiv. Kursen behandlar frågor som tex grundvattentillgång, hydrologiska samband, vattenkvalitet, saltvatten, radon, föroreningar från enkilt avlopp Olika VA-lösningar, deras funktion,effektivitet, kostnad och hur man väljer VA är viktiga frågor. Rättsliga förutsättningar, miljöbalken, vattendirektivet, PBL, VAL och anläggningslagen behandlas också , samt frågor avseende tillståndsplikt, kontroll och tillsyn.

Kursupplägg

Kursen är delvis en distanskurs men du behöver komma till KTH en till två gånger. Kursen startar med en eller två heldagar på KTH med både externa och KTH-föreläsare. Kursen avslutas med en dag för redovisningar och föreläsningar. Valfria seminarietillfällen mm kan komma att ingå i kursen.

Behörighet

 • Universitetsstudier motsvarande 90 hp samt
 • dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Utrustningskrav

Normal datorutrustning och tillgång till Internet.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgsats, 4,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projektuppsats och presentation av uppsats, samt aktivt deltagande i diskussioner och andra övningar/aktiviteter.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Elzbieta Plaza <elap@kth.se>

Övrig information

Kursen är delvis en distanskurs men du behöver komma till KTH en till två gånger. Kursen startar med en eller två heldagar på KTH med både externa och KTH-föreläsare. Kursen avslutas med en dag för redovisningar och föreläsningar. Valfria seminarietillfällen mm kan komma att ingå i kursen.

Gammal kod: 1B4118

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.