Hoppa till huvudinnehållet

AE274V Vatten och avloppsfrågor i omvandlingsområden 7,5 hp

Kursen kommer att se på förutsättningarn för att arbeta med småskaliga vatten- och avloppsfrågor ur ett antal olika perspektiv. Kursen behandlar frågor som tex grundvattentillgång, hydrologiska samband, vattenkvalitet, saltvatten, radon, föroreningar från enkilt avlopp Olika VA-lösningar, deras funktion,effektivitet, kostnad och hur man väljer VA är viktiga frågor. Rättsliga förutsättningar, miljöbalken, vattendirektivet, PBL, VAL och anläggningslagen behandlas också , samt frågor avseende tillståndsplikt, kontroll och tillsyn.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AE274V (VT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att se på förutsättningarn för att arbeta med småskaliga vatten- och avloppsfrågor ur ett antal olika perspektiv. Kursen behandlar frågor som tex grundvattentillgång, hydrologiska samband, vattenkvalitet, saltvatten, radon, föroreningar från enkilt avlopp Olika VA-lösningar, deras funktion,effektivitet, kostnad och hur man väljer VA är viktiga frågor. Rättsliga förutsättningar, miljöbalken, vattendirektivet, PBL, VAL och anläggningslagen behandlas också , samt frågor avseende tillståndsplikt, kontroll och tillsyn.

Lärandemål

Trycket på att omvandla fritidsbostäder till permanentbostäder är stark i regionen samtidigt som förändringar i nyttjande och standard hos fritidshusen påverkar vattenförbrukningen med större avloppsvattenmängder som följd. Kursen syftar till att sprida kunskap och förståelse om hur kommuner och enskilda i Stockholmsregionen på ett miljömässigt och hållbart sätt kan lösa VA-försörjningen i omvandlingsområden.

Kursupplägg

Kursen är delvis en distanskurs men du behöver komma till KTH en till två gånger. Kursen startar med en eller två heldagar på KTH med både externa och KTH-föreläsare. Kursen avslutas med en dag för redovisningar och föreläsningar. Valfria seminarietillfällen mm kan komma att ingå i kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Universitetsstudier motsvarande 90 hp samt
  • dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Normal datorutrustning och tillgång till Internet.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgsats, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppsats och presentation av uppsats, samt aktivt deltagande i diskussioner och andra övningar/aktiviteter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE274V

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är delvis en distanskurs men du behöver komma till KTH en till två gånger. Kursen startar med en eller två heldagar på KTH med både externa och KTH-föreläsare. Kursen avslutas med en dag för redovisningar och föreläsningar. Valfria seminarietillfällen mm kan komma att ingå i kursen.

Gammal kod: 1B4118