Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAE2801 Miljökemi och riskbedömning 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AE2801 (HT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föroreningars geokemi i mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Modeller för adsorption och organisk komplexbildning av metaller. Fältarbete med jordprovtagning inklusive studiebesök vid förorenat område. Metoder för kemisk analys av föroreningar i mark och vatten. Grundläggande ekotoxikologi. Principer för miljöriskbedömning, och tillämpning av det svenska systemet för riskbedömning av förorenad mark. Marksanering. Aktuell forskning. Kursen är delvis projektbaserad; i projektet karaktäriserar kursdeltagarna en jord och genomför en riskbedömning för ett förorenat område

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

- bedöma olika föroreningars uppträdande i miljön med hjälp av grundläggande information och tillämpning av geokemiska modeller

- tolka analysresultat för metaller och organiska föroreningar i olika miljöer

- tolka ekotoxikologisk information för föroreningar

- förstå principerna bakom miljöriskbedömning

- tillämpa dagens riskbedömningsmodeller för förorenade mark- och vattenområden, men med ett kritiskt förhållningssätt

- förstå principerna bakom några vanliga marksaneringsmetoder

- känna till några av de viktigaste forskningsfrågorna i miljökemin.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, och minst 7.5 hp i allmän kemi och/eller miljö- och markkemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. & Nilsson, I. Soil and water chemistry.

Rapporter från Naturvårdsverket.

Kompletterande litteratur som annonseras på kursens webbsida innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Prosun Bhattacharya

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2801

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd