Hoppa till huvudinnehållet

AF1004 Byggmaterial och byggfysik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om i byggnadsfysik med tonvikt på värme och massöverföring i byggnadsdelar samt byggnadsmaterialens egenskaper.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1004 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Byggnadsmaterial, fukt och värmetekniska egenskaper. Värmeöverföring: Ledning, strålning, konvektion. Beräkning av värmeöverföring, fukttransport och bedömning av påverkan på material och konstruktioner. Tillämpningar på konstruktioners värmeisolering, täthet, fuktsäkerhet och beständighet samt påverkan på den inre och yttre miljön

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna lösa byggnadsfysikaliska problem som uppträder vid projektering och byggande av hus.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Hus och anläggningar, Material- och miljökemi samt Strömningsmekanik för samhällsbyggnad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • Jóhannesson, G.: Lectures on Building Physics. Calculated examples.
  • Övningsuppgifter Inst. för Byggvetenskap, KTH, 2004.
  • Burström P.G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, Lund.

Litteraturen kan komma att kompletteras under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftliga tentamen (TEN1; 4,5 hp,)
Godkända övningsuppgifter och laborationer (ÖVN1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Byggnadsteknik och design, Installationsteknik grundkurs samt Byggnadsmaterial fortsättningskurs.

Kontaktperson

Rickard Bellander (rickard.bellander@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1L1028