Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen innehåller planering och utformning av en byggnad, lösningar och dimensionering för en byggnad avseende grundläggning, stomme, klimatskiljande konstruktioner och dess installationer. Metodiken tillämpas i en projekteringsuppgift.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AF1021 (VT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Funktionskrav på byggnader. Husplanering: Arkitektonisk gestaltning, byggnadens funktion, rumsplanering. Grundläggning och stomme. Val och analys av bärande konstruktion. Materialval: Teknik, miljö, beständighet, estetik, ekonomi. Byggnadsdelar: Grunder, bjälklag, väggar, tak, fönster, dörrar. Anslutningar. Installationer: Värme, ventilation, sanitet, el. Informationskällor för bygg- och installationsvaror, standarder och provningsmetoder, kvalitetsbeteckningar. Redovisning, handlingar. Kostnadsberäkning.

Lärandemål

De studerande skall efter genomgången kurs ha grundläggande förståelse för den tekniska funktionen hos en byggnad, dels komponentvis dels i ett systemperspektiv, samt insyn i och vissa färdigheter inom de kunskapsfält som fordras för att projektera en byggnad.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Hus och anläggningar

Byggmaterial grundkurs

Byggfysik

Byggnadsmekanik, grundkurs

Byggkonstruktionslära, grundkurs

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övningsuppgifter (ÖVN1; 6 hp)
  Projektuppgift (PRO1; 9 hp

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Kjartan Gudmundsson

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb AF1021

  Ges av

  ABE/Hållbara byggnader

  Huvudområde

  Samhällsbyggnad, Teknik

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  studierektor@byv.kth.se