Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar finita elementmetoden och dess tillämpning på praktiska problem inom bygg- och anläggningskonstruktion.

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om finita elementmetoden samt kunskaper om hur man modellerar verkliga strukturer som broar och byggnader med FEM. Ett viktigt mål i kursen är att lära studenterna att hantera ett kommersiellt FEM program genom att analysera praktiska problem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF1024 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strukturmekanik:

·         Fleraxligt töjnings- och spänningstillstånd, huvudspänningar

·         Dynamik: egenfrekvens, dämpning och resonans för enkla system

FEM-teori:

·         Diskretisering, interpolation, element, noder och frihetsgrader

·         Internt och externt arbete, virtuellt arbete

·         Assemblering, styvhetsmatris

·         2D-stångelement, 2D-balkelement, planelement, solidelement, skalelement

FEM-modellering:

·         Val av element, rand- och upplagsvillkor

·         Modellering av laster och detaljer

·         Modellering av betongplattor

·         Modellering av broar

Lärandemål

Kursen kommer att behandla både teoretiska och mer tillämpade aspekter av FEM-modellering. Utöver kunskaper i balkteori ger kursen också en nödvändig fördjupning inom strukturmekanik. Ett viktigt mål i kursen är att lära studenterna hantera ett kommersiellt FEM-program genom att analysera praktiska problem.

Efter kursen ska studenten kunna:

·         Förklara och tillämpa den grundläggande teorin bakom finita elementmetoden.

·         Beskriva de vanliga elementen.

·         Använda finita elementmetoden för att analysera verkliga strukturer.

·         Använda ett kommersiellt FEM-program.

·         Förklara i vilka fall en enkel dynamisk analys behövs och principerna bakom en sådan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

HS1008 Konstruktionsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur meddelas vid kursstart. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

De betygsrelaterade kursmålen anges i samband med kursstarten i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 - Tentamen 4.0 hp betygskala A-F

INL1 - Inlämningsuppgifter 3.5 hp betygskala P,F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jean-Marc Battini

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1024

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jean-Marc Battini (jean-marc.battini@byv.kth.se)