AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp

Building Materials, Basic Course

I kursen beskrivs generella krav på byggnadsmaterial, materialens kemiska och fysikaliska uppbyggnad. Mekaniska och fysikaliska egenskaper för byggnadsmaterial. Samt materialegenskaper och materialval ur ett hållbarhets- och livslängdsperspektiv. I kursen ingår även ett avsnitt om utvecklingstendenser för byggnadsmaterial.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CSAMH3 BBP för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50413

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

 • Lärare

  Andreas Falk <andreas.falk@byv.kth.se>

  Denis Jelagin <denis.jelagin@abe.kth.se>

  Erik Olsson <erolsson@kth.se>

  Folke Björk <folke.bjork@byv.kth.se>

  Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

  Magnus Wålinder <magnus.walinder@byv.kth.se>

  Rickard Bellander <rickard.bellander@byv.kth.se>

  Susanna Källbom <susanna.kallbom@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du, för betyg E, kunna:

Definiera grundläggande begrepp för mekaniska och fysikaliska egenskaper hos byggmaterial.

Utföra enklare beräkningar för fukt- och värmetransporter i byggnadsmaterial. 

Utföra enklare beräkningar av fuktrörelser i materialen samt bedöma materialens fukttillstånd med avseende på materialegenskaperna.

Utföra enklare hållfasthets- och deformationsberäkningar för byggnadsmaterial och materialkombinationer, både för momentana belastningar och för långtidslaster.

Använda rimlighetskontroll för att bedöma utförda beräkningar eller gjorda antaganden.

Beskriva de i byggnadsindustrin vanligast använda byggnadsmaterialen samt kunna beskriva materialens strukturella uppbyggnad, egenskaper och användningsområde.

Beskriva växelverkan mellan material och miljö, d.v.s. såväl miljöns inverkan på materialen som materialens inverkan på miljön.

Beskriva byggnadsmaterialens långtidsegenskaper under hela deras livscykel.

Kunna använda fackuttryck för byggmaterial och materialparametrar för att på ett trovärdigt sätt kunna kommunicera med specialister.

För högre betyg, D-A skall du även kunna:

Utföra mer komplexa beräkningar för fukt- och värmetransporter i byggnadsmaterial. 

Definiera komplexa samband och begrepp för mekaniska och fysikaliska egenskaper hos byggmaterial.

Jämföra och värdera olika materialegenskaper och utifrån dem dra slutsatser om materialens påverkan på miljön eller miljöns påverkan på materialen både på kort sikt och med avseende på långtidsegenskaper.

Värdera information om byggnadsmaterial och kunna föreslå lämpliga materialval till komplexa konstruktioner i olika miljöer.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen beskrivs generella krav på byggnadsmaterial, materialens kemiska och fysikaliska uppbyggnad, materialens mekaniska och fysikaliska egenskaper samt något om materialval, forskning och utvecklingstendenser.

Därefter behandlas de olika byggnadsmaterialen grupperade efter dess funktion i byggnaden. För varje materialgrupp behandlas råmaterial, tillverkning, kemisk och strukturell uppbyggnad, materialkvaliteter, egenskaper, väsentliga materialparametrar, vanliga användningsområden, beständighet och livslängd i olika miljöer.

En introduktion ges till begrepp som miljökonsekvenser av byggnadsmaterial, återanvändning och återvinning av material etc.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt i  Hus och anläggningar, AF1002, och Samhällsbyggnadsprocessen, AI1527,  eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen

AF1002 Hus och anläggning

Litteratur

Burström, P-G, "Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper", Studentlitteratur, Lund, 2018.

ISBN:9789144057552

Burström, P-G, "Byggnadsmaterial. Övningsbok", Studentlitteratur, Lund, 2018. 

ISBN:9789144057569

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen. TEN1 6 hp

Muntlig redovisning av genomförd laboration.

LAB1 1,5 hp

Krav för slutbetyg

Godkända moment, TEN1 och LAB1.

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Kontaktperson

Rickard Bellander (rickard.bellander@byv.kth.se) 08 790 8640

Examinator

Magnus Wålinder <magnus.walinder@byv.kth.se>

Påbyggnad

AF1402 Byggfysik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.