AF1503 Termodynamik för samhällsbyggnad 3,0 hp

Thermodynamics for Architecture and Built Environment

Grundläggande kunskaper om värme- och massöverföring i byggnadskomponenter.

Konserveringslagarna: kontinuitets-, energi- och rörelsemängdsekvationerna.

Vätskors och gasers allmänna egenskaper.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande kunskaper om värme- och massöverföring i byggnadskomponenter.

Konserveringslagarna: kontinuitets-, energi- och rörelsemängdsekvationerna

Vätskors och gasers allmänna egenskaper

Lärandemål *

Beskriva och förklara grundläggande begrepp och fenomen inom teknisk termodynamik. Även kunna härleda vissa principiellt viktiga samband och begrepp inom teknisk termodynamik samt kyl- och värmeprocessen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SH1010 Fysik för den byggda miljön, SG1107 Mekanik eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium i teknisk termodynamik. (2006) Särtryck för Installationsteknik, KTH.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 2,2 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övnings- och laborationskurs, 0,8 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

TEN1 - Tentamen, 2,2, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 - Övnings- och laborationskurs 0,8, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivo Martinac

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1503

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.