AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp

Building Technology 1, Constructional Engineering and Design

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • ha översiktliga kunskaper i geologi
 • ha översiktliga kunskaper i geoteknik
 • känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt
 • kunna beskriva husbyggnadsteknik för liten och medelstor byggnad
 • kunna beskriva anslutningar mellan de i husbyggnaden ingående byggnadsdelarna
 • känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • kunna mäta och redovisa för hand
 • kunna göra plan-, fasad-, sektions-ritningar för en mindre byggnad i CAD
 • känna till begreppet BIM inom husbyggnad
 • kunna rita upp byggnadsdetaljer i CAD
 • kunna beskriva begreppet hållbart byggande för liten och medelstor byggnad

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar och övningar i att rita och upprätta ritningar i CAD
 • Föreläsningar i geologi och geoteknik
 • Föreläsning om arkitektur
 • Föreläsningar om byggteknik för små och medelstora byggnader.
 • Föreläsning om byggnadsmaterial
  Genomgång om materials framställning och uppbyggnad
  Material som behandlas: betong, lättbetong, tegel, sten- och lergods, trä, stål, värmeisolering, glas, plast och skivmaterial
 • Föreläsning om grundläggning
 • Föreläsning om husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande
  Byggnadstyper, grund, stomsystem, bärande väggar, pelare, bjälklag, tak, stomkomplement, fasader, att tänka på akustik, brand, energi och miljö vid byggande
 • Föreläsningar om byggteknik vid anslutningar
 • Tillfällen för inlämningsuppgifter

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Litteratur

Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur
Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes staden, AB Svensk byggtjänst
Samuel A. Berg, Byggteknik BYT 3 grundläggning
BBR, Boverket

Referenslitteratur:
Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur
Cecilia Björk, Per Kallstenius m.fl., Så byggdes husen, Formas
Isoverboken

Examination

 • TENA - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - CAD-övningar, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TENA; 4,0 hp), betygsskala A-F
Godkänd övningsuppgift (ÖVN2; 2,5 hp), redovisning av pappersritningar och digitala filer, betygsskala P/F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNA; 1,0 hp), inlämning och redovisning i tid enligt kurs-PM, betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (aroozbeh@kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.