AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp

Building Technology 1, Constructional Engineering and Design

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Föreläsningar och övningar i att rita och upprätta ritningar i CAD
 • Föreläsningar i geologi och geoteknik
 • Föreläsning om arkitektur
 • Föreläsningar om byggteknik för små och medelstora byggnader.
 • Föreläsning om byggnadsmaterial
  Genomgång om materials framställning och uppbyggnad
  Material som behandlas: betong, lättbetong, tegel, sten- och lergods, trä, stål, värmeisolering, glas, plast och skivmaterial
 • Föreläsning om grundläggning
 • Föreläsning om husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande
  Byggnadstyper, grund, stomsystem, bärande väggar, pelare, bjälklag, tak, stomkomplement, fasader, att tänka på akustik, brand, energi och miljö vid byggande
 • Föreläsningar om byggteknik vid anslutningar
 • Tillfällen för inlämningsuppgifter

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten:

 • ha översiktliga kunskaper i geologi
 • ha översiktliga kunskaper i geoteknik
 • känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt
 • kunna beskriva husbyggnadsteknik för liten och medelstor byggnad
 • kunna beskriva anslutningar mellan de i husbyggnaden ingående byggnadsdelarna
 • känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • kunna mäta och redovisa för hand
 • kunna göra plan-, fasad-, sektions-ritningar för en mindre byggnad i CAD
 • känna till begreppet BIM inom husbyggnad
 • kunna rita upp byggnadsdetaljer i CAD
 • kunna beskriva begreppet hållbart byggande för liten och medelstor byggnad

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur
Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes staden, AB Svensk byggtjänst
Samuel A. Berg, Byggteknik BYT 3 grundläggning
BBR, Boverket

Referenslitteratur:
Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur
Cecilia Björk, Per Kallstenius m.fl., Så byggdes husen, Formas
Isoverboken

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TENA - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - CAD-övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TENA; 4,0 hp), betygsskala A-F
Godkänd övningsuppgift (ÖVN2; 2,5 hp), redovisning av pappersritningar och digitala filer, betygsskala P/F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNA; 1,0 hp), inlämning och redovisning i tid enligt kurs-PM, betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1710

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (aroozbeh@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.