AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 hp

Building Technology 2, Building Physics and Materials

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 OMREG för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61347

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

 • Lärare

  Anders Kumlin <akumlin@kth.se>

  Eva Knutsson <evakn@kth.se>

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för OMregistrering

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för sambandet mellan materialens struktur och deras egenskaper
 • hur materials byggfysiska egenskaper förändras av yttre påverkan (t.ex. fukt)
 • beskriva de fysikaliska grunderna för värmetransport (ledning, strålning, konvektion)
 • beräkna värmeflöde för enskilda material med bestämd tjocklek samt för en konstruktion uppbyggd av flera skikt av olika material
 • beräkna U-värden för sammansatta skikt samt speciella skikt (t.ex. konstruktionsdel mot mark)
 • beräkna temperaturer och relativ fuktighet på innerytor, ytterytor samt i skiktgränser i byggdelar med flera skikt
 • redogöra för var det finns risk för kondens i en konstruktion
 • beskriva vad en köldbrygga är och dess effekter
 • beräkna effekt- och energibehov avseende transmission och ventilation för en byggnad
 • beräkna fukt i luft och material samt fukttransport
 • beskriva tryckfördelningen i ett hus och vilka faktorer som påverkar den
 • hur man bygger radon-, tjäl- och brandsäkert
 • akustikens grunder och att man tar hänsyn till den vid byggande
 • genom laboration bestämma ett materials sorptionsisotermer, kapillaritet och fuktrörelser

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar om byggnadsmaterial
  Betong, lättbetong, keramiska byggnadsmaterial, trä och värmeisolering.
  Materialens struktur, beständighet, uppfuktning, uttorkning, volymbeständighet, porositet och densitet samt en koppling till byggprodukter.
 • Föreläsningar med övningsinslag om värmelära
  Ledning, strålning, konvektion, värmekapacitet; beräkningskunskap.
 • Föreläsningar om effekt- och energibehovsberäkning för transmission och ventilation
  Klimatskal, ventilation, tidskonstant, dimensionerande utetemperatur samt gradtimmar.
 • Föreläsningar med övningsinslag om fukt
  Fukt i luft och material, fukttransport; kapillärt, diffusion, konvektion; beräkningskunskap.
 • Föreläsning om akustik, brand, radon och tjäle
 • Laboration med mätningar av kapillärsugning för ett material, hygroskopicitet för tre material, krympning/svällning för trä
 • Datorövningar
  Värmebalansberäkning, brand- och tjälskydd, fuktvariation i material. Datorövningar utförs med hjälp av sökning på nätet och utförs i AutoCAD och Excel
 • Räkneövningar, genomgångar samt tillfälle att räkna själv med tillgång till hjälp

Behörighet

Studerande i åk 1 på Högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design

Litteratur

Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur
Sandin, Kenneth, Praktisk byggnadsfysik, Studentlitteratur,
Byggfysik – Övningsuppgifter, KTH Syd, Byggteknik och design
Diverse kopierat material

Referenslitteratur:
Sandin, Kenneth, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Genomförande av obligatoriska övningar enligt kurs-PM krävs.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg:
godkänd tentamen(TEN1; 2,0 hp) betygsskala A-F
godkänd tentamen (TEN2; 5,0 hp) betygsskala A-F
godkänd laboration (LAB1; 0,5 hp) betygsskala P/F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Reza Forouzesh-Asl (rezafa@kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.