AF171X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp

Degree Project in Building Services Engineering - Construction Management, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom programmets huvudområde för en given frågeställning inom ämnesområdet byggproduktion-anläggning-installation
 • inom givna ramar, självständigt analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska rapporter ur både teoretiska och praktiskt tillämpbara synvinklar och kunna återkoppla dessa till vetenskapliga grunder
 • dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering
 • aktivt medverka dels vid projektering och byggande, dels vid drift och underhåll av en utvald del av fastighetstekniska installationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska omfatta problemställningar som ger en fördjupning inom vald inriktning. Arbetet ska normalt vara kopplat till en arbetsplats utanför KTH.

Ämnesområdet ska godkännas av examinator.

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs tillsammans med en annan student eller i undantagsfall individuellt. Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet förutsätter deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod. Tidrapportering ska ske kontinuerligt till examinator och handledare.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Allmänna anvisningar för examensarbeten finns på KTH:s hemsida. Specifika råd och anvisningar för examensarbeten vid Byggproduktion erhålls inför examensarbetets start.

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 85,0 hp inom programmet, varav minst 3,0 hp från kurs AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg-anläggning eller motsvarande kurs.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat. För godkänt examensarbete krävs genomförd delredovisning, godkänd och seminariebehandlad skriftlig slutrapport samt deltagande i opponering. Vid såväl muntlig som skriftlig redovisning ställs krav på struktur, formalia och god språkhantering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 7,5 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Krav för slutbetyg

Skriftlig veckovis tidrapportering inlämnad enligt avdelningens instruktioner. Närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska handledarmöten enligt schema (meddelas senast vid kursstart). Godkänd skriftlig slutrapport ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.