AF1720 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp

Environmental Science and Work Science

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och etiskt hållbart sätt
 • kunna så mycket om arbetsskadeprevention, såväl egen som andras, att han/hon kan förebygga arbetsskada genom att dels designa arbetsplatser på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt, dels utforma arbetsrutiner och arbetssätt enligt aktuella kunskaper samt kunna mäta och dokumentera brister i arbetsmiljön och att aktivt delta i kvalitetsförbättringar av arbetsmiljöarbetet på sin framtida arbetsplats
 • kunna upprätta en arbetsmiljöplan för ett mindre byggprojekt
 • känna till grundläggande kemiska egenskaper hos de mest förekommande byggmaterialen och kunna bedöma lämplighet och risker hos byggnadsdelar sammansatta av flera material

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Miljöhot med koppling till bygg- och fastighetsverksamhet. Hållbart byggande.
 • Resursfrågor. Avfallshantering och kretsloppsprinciper.
 • Helhetssyn på miljöarbete
 • Byggmateriallära med inriktning kemi
 • Prioriteringar i företagets miljöarbete, verktyg, miljöledning, livscykelbedömningar
 • Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöledning
 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter            
 • Arbetsmiljöplaner. Byggherrens och entreprenörens ansvar. BAS.U och BAS.P.
 • Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker mm
 • Arbetsredskap, byggställningar, skyddsutrustning mm
 • Ergonomisk arbetsplatsutformning
 • Ledarskap kring arbetsmiljöfrågor

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, arbetsredovisningar, seminarier och självstudier. Obligatorisk närvaro gäller för övningar, laborationer och motsvarande.

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Litteratur

S Hebert, "Miljöfrågan inom byggsektorn"
Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Examination

 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningar (ÖVNA; 3,0 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sten Hebert, sten.hebert@byv.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2903, HF1902

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.