AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp

Environmental Science and Work Science

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt och sköta upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och etiskt hållbart sätt

 • kunna så mycket om arbetsskadeprevention, såväl egen som andras, att han/hon kan förebygga arbetsskada genom att dels designa arbetsplatser på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt, dels utforma arbetsrutiner och arbetssätt enligt aktuella kunskaper samt kunna mäta och dokumentera brister i arbetsmiljön och att aktivt delta i kvalitetsförbättringar av arbetsmiljöarbetet på sin framtida arbetsplats

 • kunna upprätta en arbetsmiljöplan för ett mindre byggprojekt
 • känna till grundläggande kemiska egenskaper hos de mest förekommande byggmaterialen och kunna bedöma lämplighet och risker hos byggnadsdelar sammansatta av flera material

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Miljöhot med koppling till bygg- och fastighetsverksamhet. Hållbart byggande.

 • Resursfrågor. Avfallshantering och kretsloppsprinciper.

 • Helhetssyn på miljöarbete

 • Byggmateriallära med inriktning kemi
 • Prioriteringar i företagets miljöarbete, verktyg, miljöledning, livscykelbedömningar
 • Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöledning
 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter           
 • Arbetsmiljöplaner. Byggherrens och entreprenörens ansvar. BAS.U och BAS.P.
 • Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker m m
 • Arbetsredskap, byggställningar, skyddsutrustning m m
 • Ergonomisk arbetsplatsutformning

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

Litteratur

Hebert, Sten: "Miljöfrågan inom byggsektorn"
Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Examination sker genom skriftlig tentamen samt genomförande av obligatorisk övningsuppgift, som består av flera delmoment.

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3.5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningar (ÖVN1; 1.5 hp) betygsskala P/F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Magnus Helgesson <magnus.helgesson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.