Hoppa till huvudinnehållet

AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1721 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Miljörisker inom bygg- och fastighetsverksamhet
 • Resursfrågor i byggsektorn
 • Avfallshantering och kretsloppsprinciper
 • Prioriteringar i företagets miljöarbete, miljöledning och livscykelbedömningar
 • Miljölagstiftning och miljökonsekvensbeskrivningar
 • Arbetsmiljölagen 
 • Byggherrens och entreprenörens ansvar. BAS-U och BAS-P.
 • Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker m.m.
 • Arbetsredskap, byggställningar, skyddsutrustning m.m.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • följa arbetsmiljöföreskrifter på en byggarbetsplats
 • upprätta en arbetsmiljöplan för ett mindre byggprojekt
 • beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats
 • redogöra för aktuella miljöproblem, miljötekniker och lagstiftningsfrågor
 • redogöra för miljöeffekter och –risker kopplade till byggproduktion
 • beskriva byggsektorns miljöpåverkan och hur den kan minimeras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom skriftlig tentamen samt genomförande av obligatorisk övningsuppgift, som består av flera delmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Helgesson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1721

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)