AF1724 Anläggningsteknik 1 7,5 hp

Civil Engineering 1

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60380

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

 • Lärare

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

  Erik Kristian Levlin <levlin@kth.se>

  Hans Bergh <bergh@kth.se>

  Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

  Viktors Zilinskis <viktorsz@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH årskurs 2.

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

 • Del av program

VT20 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60463

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

 • Lärare

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

  Erik Kristian Levlin <levlin@kth.se>

  Hans Bergh <bergh@kth.se>

  Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH årskurs 2.

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna beskriva mineral, berg- och jordarter i Sverige, samt förstå olika jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av byggnader och anläggningar
 • ha grundläggande kunskaper om grundvatten
 • ha kännedom om ett områdes vattenbehov samt betydelsen av dimensionerad avrinning av spill- och dagvatten
 • ha kännedom om VA-system
 • kunna redogöra för olika grundläggningstekniker för byggnadsverk samt ha en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för de vanligast förekommande slagen av mark- och anläggningsarbeten
 • kunna redogöra för en vägkropps dimensionering och materialuppbyggnad, samt ha kunskap om lokalt omhändertagande av dagvatten, ledningssystem/installationer. Kunskaper om markprojektering och marknivellering och upprättande av ritningar med digital projekteringsmetodik erhålls i kursen.
 • kunna uppskatta tider och kostnader för ett tunnelprojekt
 • ha kännedom om olika tunneldrivningsmetoder, förstärkningsåtgärder och metoder att hantera vatten i berg

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Sveriges geologi, mineraler och bergarter, jord och bergs tekniska egenskaper, grundvatten, grundläggningsteknik samt geotekniska undersökningar
 • Schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnader och höjdsättning för vegetations- och hårdgjorda ytor samt beläggningar
 • Vägs geometriska linjeföring i plan och profil, vägkroppsdimensionering, hållfasthet och klassning
 • VA-anläggningar
 • Tunnelbyggnadsteknik, tid- och kostnadsberäkning för tunnelprojekt

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 50 hp inom programmet samt

HS1721 Husbyggnad
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära
HS1735 Projekt hus och installationer
eller motsvarande kurser

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Examination sker genom skriftlig tentamen samt en övningsuppgift bestående av tre delmoment.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.