Hoppa till huvudinnehållet

AF1724 Anläggningsteknik 1 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1724 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Sveriges geologi, mineraler och bergarter, jord och bergs tekniska egenskaper, grundvatten, grundläggningsteknik samt geotekniska undersökningar
 • Schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnader och höjdsättning för vegetationsytor och hårdgjorda ytor samt beläggningar
 • Vägens geometriska linjeföring i plan och profil, vägkroppsdimensionering, hållfasthet och klassning
 • VA-anläggning
 • Hållbarhetsaspekter av metoder och material i arbetet med anläggningskonstruktioner

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av anläggningar
 • dimensionera avrinning av spill- och dagvatten för ett mindre område
 • redogöra för lokalt omhändertagande av dagvatten, ledningssystem och VA-installationer
 • redogöra för en vägkropps dimensionering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behöriget.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom skriftlig tentamen samt en övningsuppgift bestående av tre delmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1724

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AH1907

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AH1907