AF1725 Anläggningsteknik 2 7,5 hp

Civil Engineering 2

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH2 för programstuderande

VT20 TBYPH2 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna medverka aktivt vid projektering och byggande av mindre väg-, tunnel-, banvall-, bro-, kaj- och/eller VA-byggnation, samt utföra enklare tids- och kostnadsberäkningar av anläggningsarbeten och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport
 • kunna dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • kunna utföra beräknandet av det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner samt beräkna avrinningen av spill- och dagvatten från området
 • ha kunskaper för att dimensionera vatten, spill- och dagvattenledningar i kombination med kunskap om olika ledningssystem och tillhörande installationer med kännedom om de tekniska installationer som krävs för försörjningssystem
 • kunna upprätta ritningar med digital projekteringsmetodik 

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Projektering, dimensionering för byggande av mindre anläggningsobjekt
 • Kalkylering, planering och genomförande
 • Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 • Vattenbehov i ett samhälle
 • Dimensionering av VA-ledningar
 • Projektering med rit- och beräkningsverktyg

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 60 hp inom programmet samt

HS1721 Husbyggnad
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära
HS1735 Projekt hus och installationer
eller motsvarande kurser

Dessutom krävs kursregistrering på
AF1724 Anläggningsteknik 1 eller AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg-anläggning

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Examination sker genom skriftlig tentamen och en övning, som består av beräkningar/dimensioneringar av försörjningssystem samt en projekteringsuppgift med digital projekteringsmetodik.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Therese Isaksson (theresei@kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.