AF1725 Anläggningsteknik 2 7,5 hp

Civil Engineering 2

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Projektering, dimensionering för byggande av mindre anläggningsobjekt
 • Kalkylering, planering och genomförande
 • Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 • Vattenbehov i ett samhälle
 • Dimensionering av VA-ledningar
 • Projektering med rit- och beräkningsverktyg

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna medverka aktivt vid projektering och byggande av mindre väg-, tunnel-, banvall-, bro-, kaj- och/eller VA-byggnation, samt utföra enklare tids- och kostnadsberäkningar av anläggningsarbeten och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport
 • kunna dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • kunna utföra beräknandet av det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner samt beräkna avrinningen av spill- och dagvatten från området
 • ha kunskaper för att dimensionera vatten, spill- och dagvattenledningar i kombination med kunskap om olika ledningssystem och tillhörande installationer med kännedom om de tekniska installationer som krävs för försörjningssystem
 • kunna upprätta ritningar med digital projekteringsmetodik 
 • kunna beakta anläggningskonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom skriftlig tentamen och en övning, som består av beräkningar/dimensioneringar av försörjningssystem samt en projekteringsuppgift med digital projekteringsmetodik.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Annika Gram

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1725

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.