AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp

The Sketch Process, Lightdesign and Acoustics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskap och förståelse för den kreativa processen i samspelet mellan arkitekten och byggnadsingenjörens arbete med skissprocessen, ljusdesign och akustik.

Studenten skall:

• ha förståelse för designprocessen

• ha kunskap om en arbetsmetodik för att gå från en idé till realiserbar skiss

• ha kunskap i grundläggande formlära, perspektiv samt valbara visualiseringsprogram

• ha kunskaper om ljusets grundläggande fysikaliska och perceptuella egenskaper, begrepp och definitioner.

• ha kunskap och förståelse om grundläggande begrepp om ljusets egenskaper och ljusets betydelse för rummet uppfattning och ljusets betydelse för vår vårt välbefinnande, hälsa och för att skapa en trygg och säker miljö.

• ha kunskap om och kunna redogöra för våra vanligaste ljuskällor, dess egenskaper och hur dessa kan användas.

• ha kunskaper om ljudets grundläggande fysikaliska egenskaper, begrepp och definitioner.

• utföra enklare ljus- och akustisk planering med hänsyn tagen till rummets egenskaper, material och utformning samt verksamhetens syn- och ljudkrav avseende komfort, hälsa och välbefinnande.

• känna till styrande regelverk, normer och rekommendationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Genomgång av metoder för design-och planeringsprocessen. Kursen utgår från skissprocessen fram till och med framtagandet av förslagshandlingar och lägger stor vikt vid samspelet mellan ljus och rumsuppfattning samt rumsmiljö beträffande ljud och akustik.

Grundläggande begrepp för förståelse av ljusets; hur ljus kan användas i byggd miljö. Ljusets betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och för att skapa en trygg och säker miljö.

Grundläggande begrepp för förståelse av ljud och akustik; hur ljud och akustik kan påverkas i byggd miljö. Ljudets och akustikens betydelse för vår hälsa, vårt välbefinnande och för att skapa en trygg och säker miljö.

Föreläsningar och seminarier om design skissprocessen och ljus samt praktiska moment. Dessa kan bestå av en ljussättning, projektering för god ljud och akustik miljö, rumsgestaltning och framtagandet av en produkt.

Studiebesök/studieresa

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter, projektuppgifter, seminarier, och studiebesök. Projektuppgifterna löses individuellt och eller i grupp.

Behörighet

Studerande i åk3 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Maskinteknik med inriktning Innovation och design eller motsvarande

Litteratur

Architecture, form space and order; Francis DK Ching, ISBN 9780471 752165, utgivare John Wiley & Sons incorporation

101 things i learned in architecture school, Mathew Frederick, ISBN 978-0-262-06266-4, The MIT press

Ljus och Rum - Ljuskult

Seende och Ljusstrålning – Anders Liljefors

Ljud och akustik litteratur som delas ut

Övrig litteratur från institutionen

Referenslitteratur:

Building Construction illustrated, Francis DK Ching, ISBN 978-0-470-08781-7, Wiley

Modern World architecture, Jonathan Glancey, ISBN 1-84442-154-6, utgivare Carlton

101 ideas that changed arhitecture, Richard Weston, ISBN 978-1-85669-732-3

Lyckans arkitektur, Alain De Botton, ISBN 91-855251-97-6, utgivare Brombergs

Perspective from basic to creative, Robert W Gill, ISBN 978 0 500 28607 4

Design att leva med, Per Mollerup, ISBN 978 91 7331 017 8, Carlsons

Thinkertoys, Michael Michaelko, 978 1 58008 773 5, Ten Speed Press

Folding techniques for designers, Paul Jackson, ISBN 978-1-85669-721-7. www.laurenceking.com

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen 1(TEN1; 2,5 hp) består av dels en tentamen kring kunskapen som gavs i föreläsningarna

Projektuppgiften (PRO1; 4,0 hp) är ett gestaltningsprojekt med betoning på ljusets och akustikens inverkan på rummets uppfattning samt integration mellan gestaltning och byggnadsteknik

Kursen avslutas med en avgiftsbelagd studieresa (PRO2; 1,0 hp).  Storleken på avgiften bestäms från år till år. Det finns ett icke avgiftsbelagt alternativ också till studieresan.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på TEN1 och PRO2 samt godkänt betyg på PRO1 och närvaro på kursens obligatoriska moment.

För slutbetyg gäller betygsskal: A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Två tidigare kurser AF1715 och HS1027 har slagits ihop.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.