AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp

Building Information Modeling

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Teorin bakom byggnadsinformationsmodellering (BIM) och skillnader gentemot traditionell projektering
 • Hur BIM implementeras från idé- till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskede
 • BIM som projekteringsmetod för ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
 • Parametrisk byggnadsmodellering
 • Dimensionering utgående från givna byggfysikaliska krav
 • Konstruktion av en byggnads klimatskal, såsom väggar och tak
 • Koppling till andra CAD-program och andra datafilsformat
 • Skapa dokumentation och layout för visning och presentation av byggnadsmodellen enligt svenska byggnormer och -standard
 • Praktiska övningar i projekteringssamarbete genom s.k. worksharing

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • rita, redigera och måttsätta parametriska objekt
 • upprätta modell från givna ingångsdata på byggnad
 • dimensionera efter enklare givna byggfysikaliska krav
 • upprätta tabeller och förteckningar baserade på modellen
 • hantera vyer för redovisning
 • exportera till och importera från andra filformat
 • känna till teorin om hur BIM implementeras från idé- till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskede
 • kunna samarbeta i projektet via delad projektering (s.k. worksharing) med olika discipliner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en projektuppgift (PRO1) och en skriftlig tentamen (TEN1).

Övriga krav för slutbetyg *

För att få slutbetyg på denna kurs krävs både godkänt i projektet och minst betyg E på tentamen.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1730

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Övrig information

Kursen ges som kvällskurs på P2.