AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 7,5 hp

Building Technology 1, Constructional Engineering and Design, Cad 1

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Studenten ska få en introduktion i ritningsläsning och CAD. Studenten ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt.

Studenterna ska efter genomgången kurs:

• Kunna förklara grundläggande begrepp i byggteknik och design för småhus samt ha förståelse för

            hur hus är uppbyggda från grund till tak.

• Kunna förklara grundläggande begrepp inom markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning samt ha

           förståelse för betydelsen av anläggningsarbeten i samband med husbyggnad.

• Kunna förklara grundläggande delar i hur ett byggprojekt drivs från idé till färdig produkt, såsom

           myndighetskrav samt samhällets och branschens regler

• Kunna rita och redigera objekt i CAD modellmiljö

• Kunna förklara detaljer i olika ritningstyper i byggprocessen, såsom A- (Arkitekt), K-

           (Konstruktions), M- (Mark) och Installationsritningar.

• Kunna aktivt deltaga i projektarbete kring husbyggnad och redovisa skriftligen i form av en

           teknisk rapport samt muntligen i form av en presentation.

• Kritiskt bearbeta iakttagelser från studiebesök med koppling till lärandemålen.

• Ha förståelse för vad hållbart byggande innebär

Kursens huvudsakliga innehåll

• Grundläggande byggteknik och design för småhus

• Grundläggande markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning

• Grundläggande delar i hur ett byggprojekt drivs från idé till färdigt byggnadsverk, såsom

           myndighetskrav, samhällets och branschens regler

• Projektmetodik samt genomförande av ett projekt

• Presentationsteknik

• Studiebesök

• Ritningar i byggprocessen

• Gränssnitt och ritningsmiljö i CAD-program

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Litteratur

Andersson, Erling S; Schwencke, Eva: Projektarbete–en vägledning för studenter.

Hemgren, Per; Wannfors, Henrik: Husets ABC, ICA Bokförlag.

Sandin, Kenneth: Praktisk husbyggnadsteknik.

Stensgård, Göran: Bygghandlingar 90, Skolupplaga.

Kompendier och annat material - meddelas vid kursstart.

För projektuppgiften erforderliga ritningar.

Referenslitteratur:

Björk, Cecilia; Reppen, Laila: Så byggdes staden.

Annan lämplig litteratur till stöd för projektarbetet

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgfiter, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Anneli Lidholm (anneli.lidholm@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.