AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 7,5 hp

Building Technology 1, Constructional Engineering and Design, Cad 1

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Studenten ska få en introduktion i ritningsläsning och CAD. Studenten ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·         Förklara grundläggande begrepp och termer inom byggteknik, mark- och anläggningsarbete och hållbar utveckling samt redogöra för olika byggtekniska lösningar avseende småhus

·         Redogöra för byggprocessen inkl. myndighetskrav, samhällets och branschens regler

·         Rita och redigera objekt i CAD-miljö samt tolka ritningar för A, K, M och V

·         Aktivt delta i projektarbete kring husbyggnad samt redovisa resultatet skriftligt och muntligt

·         Arbeta med datorstödd kalkylering, ordbehandling och presentationsteknik

Kursens huvudsakliga innehåll

·         Introduktion till byggteknik och genomgång av byggtekniska lösningar för småhus

·         Grundläggande aspekter av markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning

·         Genomgång av byggprocessen: hur ett byggprojekt drivs från idé till färdigt byggnadsverk inkl. myndighetskrav, samhällets och branschens regler

·         Projektmetodik samt praktiskt projektarbete

·         Datorstödd kalkylering, ordbehandling och presentationsteknik

·         Ritteknik: praktiskt arbete i CAD-projektering samt ritningsläsning

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Litteratur

Litteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgfiter, 2,5, betygsskala: P, F

·         PROA - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

·         TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

·         ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Betygskriterier meddelas vid kursstart. 

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Anneli Lidholm (anneli.lidholm@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.