Hoppa till huvudinnehållet

AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF1731 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  Introduktion till byggteknik och genomgång av byggtekniska lösningar för småhus

·         Grundläggande aspekter av markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning

·         Genomgång av byggprocessen: hur ett byggprojekt drivs från idé till färdigt byggnadsverk inkl. myndighetskrav, samhällets och branschens regler

·         Projektmetodik samt praktiskt projektarbete

·         Datorstödd kalkylering, ordbehandling och presentationsteknik

·         Ritteknik: praktiskt arbete i CAD-projektering samt ritningsläsning

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Studenten ska få en introduktion i ritningsläsning och CAD. Studenten ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·         Förklara grundläggande begrepp och termer inom byggteknik, mark- och anläggningsarbete och hållbar utveckling samt redogöra för olika byggtekniska lösningar avseende småhus

·         Redogöra för byggprocessen inkl. myndighetskrav, samhällets och branschens regler

·         Rita och redigera objekt i CAD-miljö samt tolka ritningar för A, K, M och V

·         Aktivt delta i projektarbete kring husbyggnad samt redovisa resultatet skriftligt och muntligt

·         Arbeta med datorstödd kalkylering, ordbehandling och presentationsteknik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgfiter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betygskriterier meddelas vid kursstart. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1731

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anneli Lidholm (anneli.lidholm@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: HT19

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1737

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: HT19

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1737