Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF1755 Form och gestaltning 7,5 hp

Kursen AF1755 är den första kursen i inriktningen Arkitektur och fastighetsförmedling. I kursen ges grundläggande kunskaper i formlära, perspektivteckning, modellering och dagsljusets påverkan över rummets upplevelse. I kursen ingår ett antal kortare formövningar varvade med presentationsprogram som: Photoshop, Illustrator, Indesign och ljusprogram som Climate studio. I kursen ingår även en större projektuppgift som behandlar det offentliga rummet.

Bild: Matilda Eriksson, Origami för arkitekter ht 23

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50714

Rubriker med innehåll från kursplan AF1755 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgår från skissprocessen fram till och med framtagandet av förslagshandlingar och lägger stor vikt vid samspelet mellan form och idé.

 • Arkitekturens historia: Upplevelse av arkitektur. Litteratur och föreläsning. Arkitekturhistorisk översikt. Huvudströmningar i arkitekturen med betoning på nutida arkitektur.
 • Arkitekturens elementa: Det offentliga rummet. Ändamål och plats. Rum och volym. Detalj och helhet. Skala och anpassning.
 • Arkitekturens tillblivelse: Från behov till idé och förslag: Vilka processer ingår här? Från idé till detaljer, tekniskt genomförande och dagsljussimulering: Hur fungerar det? Hur säkrar man slutresultatet på vägen?
 • Tecknings- och skissuppgifter med åtföljande genomgång. En längre gestaltningsuppgift med handledning samt en avslutande gemensam genomgång.
 • Den sociala hållbarhetens betydelse för det offentliga rummet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • utforma ett mindre nybyggnadsprojekt i det offentliga rummet – från idé till förslagshandling
 • bygga en fysisk modell i en lämplig skala av projektet ovan
 • utföra visualiseringar av projektet ovan med lämplig programvara och lämpliga verktyg
 • skriva ut projektet ovan i en 3D-skrivare.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutade kurser: AF1744, AF1748, AF1749

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)