AF178X Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Civil Engineering Management, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51770

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt söka, samla och använda kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera frågeställningar

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Lärandemålen avser högskoleingenjörsexamen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs till arbetsplats utanför KTH.

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs tillsammans med en annan student eller i undantagsfall individuellt. I det förra fallet ska examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete.

Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet förutsätter deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod. Tidrapportering med dokumenterad handledning ska ske kontinuerligt till examinator och handledare.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska - eller engelska efter examinators godkännande. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Allmänna anvisningar för examensarbeten finns på KTH:s hemsida. Specifika råd och anvisningar för examensarbeten vid Byggteknik och design erhålls kontinuerligt under examensarbetets gång.

Behörighet

Minst 120 hp avklarat inom utbildningsprogrammet samt godkänt i obligatoriska kurser för vald inriktning och de fördjupningskurser som krävs för arbetet.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat. För godkänt examensarbete krävs genomförd delredovisning, godkänd och seminariebehandlad skriftlig slutrapport samt deltagande i opponering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 15,0 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Underkänt betyg kan sättas:

- om givna tidsramar för examensarbetet överskrids. Exmensarbetet är på 15 hp, det innebär att arbetet ska genomföras under 10 veckors tid (1,5 hp/vecka).

- om ett eller flera av målen och kriterierna för examensarbetet inte uppfylls.

Vid underkänt betyg ska studenten göra ett nytt examensarbete vid ett  kommande kurstillfälle.

Krav för slutbetyg

Skriftlig veckovis tidrapportering med dokumenterad kontakt med handledare ska vara inlämnad. Godkänd skriftlig slutrapport ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala P/F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Anneli Lidholm <anneli.lidholm@byv.kth.se>

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

AF178X med betygsskala P/F motsvaras av HS108X med betygsskala A-F.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.