Hoppa till huvudinnehållet

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs 7,5 hp

Denna kurs behandlar konstruktioner och strukturer samansatta av balkar och plattor. Kursen avses ge generiska kunskaper för fortsatta studier i kurser med en snävare inriktning. Lämpliga fortsättningskurser är t.ex. AF2101 Betongbyggnad, AF2213 Stål- och träbyggnad och AF2201 Bridge design.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

P1: B1, D1, G1, I1, B2, E2, G2, J2.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

51710

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Kontaktperson

Bert Norlin (bert.norlin@byv.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AF2003 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Statiskt obestämda konstruktioner.
 • Förskjutningsmetoden
 • Energimetoder
 • Spänningstillstånd i balkar och plattor under böjning och vridning  inom det elastiska området
 • Linjärelastisk instabilitet av balkar och pelarsystem

Lärandemål

Kursens syfte och övergripande mål är att ge studenten kunskap och verktyg för att analysera och bestämma bärförmågan för konstruktioner som t.ex. anläggningar, broar och byggnader.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • Beskriva verkningssättet för en godtycklig konstruktion och förklara skillnaderna mellan en statiskt bestämd och en statiskt obestämd konstruktion.
 • Utföra analytiska beräkningar av de inre krafterna i statiskt obestämda balkar och ramar, även med beaktande av vridning vid analys av plana balkrostkonstruktioner.
 • Beskriva sambandet mellan snittkrafter, spänningar och töjningar inom det elastiska området.
 • Förklara och analysera instabilitetsfenomen i balkar, pelare och pelarsystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005 och AF1006.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Avklarad skriftlig examen (4,5 hp)

Genomförda obligatoriska övningsuppgifter (3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2003

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bert Norlin (bert.norlin@byv.kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska inom det internationella mastersprogrammet Infrastructure Engineering.