AF2023 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 hp

Theory and Methodology of Science and Risk and Safety in Building Sciences

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Vetenskaplig kunskap

Hypotesprövning

Orsaker och korrelationer

Observationer och mätningar

Experiment

Modeller

Lagar och förklaringar

Vetenskapens utveckling

Forskningsetik

Vetenskapliga artiklar och peer review

Generellt om säkerhetsanalys, Hashofer/Lind metod

Speciella metoder för säkerhetsanalys för geo-konstruktioner

Säkerhetsanalys för stål- och betongkonstruktioner

Idealisering och modellering av konstruktioner, lastkombinering, metoder i standarder

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

•redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp,

•redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar,

•identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna,

•identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller         användandet av en viss modell.

•Analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.

•Förstå hur säkerhetsanalyser i standarder är uppbyggda

•Kunna anslysera enkla säkerhetsproblem för olika typer av geo- betong och stålkonstruktioner

•Kunna förstå metodik för analys av geo- , stål och betongkonstruktioner med observationsmetod och    andra liknande fall för befintliga strukturer

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskaplig kunskap

Hypotesprövning

Orsaker och korrelationer

Observationer och mätningar

Experiment

Modeller

Lagar och förklaringar

Vetenskapens utveckling

Forskningsetik

Vetenskapliga artiklar och peer review

Generellt om säkerhetsanalys, Hashofer/Lind metod

Speciella metoder för säkerhetsanalys för geo-konstruktioner

Säkerhetsanalys för stål- och betongkonstruktioner

Idealisering och modellering av konstruktioner, lastkombinering, metoder i standarder

Behörighet

 30 hp från kurser inom mastersprogrammet på avancerad nivå .

Litteratur

Hansson S., O., "The art of being Scientific"

Sundquist H.: "Safety, Loads and Load Distribution on Structures " (TRITA-BKN, Report 108)

And distributed articles

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, bet.skala: P, F

TEN1 -  Skriftlig tentamen, 4,5 hp, bet.skala: A, B, C, D, E, FX, F

EX1 – Övningar, 1,5 hp, bet.skala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt seminarium

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända övningar

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kontaktperson

Johan L Silfwerbrand (johan.silfwerbrand@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Obligatoriska seminarier och övningar

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.