Hoppa till huvudinnehållet

AF2130 Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 15,0 hp

Kursen behandlar dimensionering av stålkonstruktioner från en grundläggande till avancerad nivå. Kursen handlar om hur man genom beräkning fastställer en konstruktions bärförmåga. Dimensioneringsberäkningarna följer europastandarden EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2130 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Med stålkonstruktioner avses system av balkar och pelare med tillhörande skruv- och svetsförband. Vid dimensioneringen beaktas alla aspekter av speciell betydelse för stålkonstruktioner, t ex knäckning, vippning, buckling och utmattning. I korthet kretsar kursinnehållet kring följande nyckelord: Materialkunskap, tvärkraftsbärförmåga m h t buckling, momentbärförmåga m h t vippning och lokal buckling, normalkraftsbärförmåga m h t knäckning, böjknäckning, böjvridknäckning och lokal buckling, skruvförband, svetsförband och utmattning.

Lärandemål

Kursen ger kunskaper och färdigheter i dimensionering av bärande stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 (EC3). Kursen syftar dels till att lära ännu ej verksamma konstruktörer relativt avancerad dimensionering av stålkonstruktioner och dels till att underlätta övergången från, den gamla nationella stålbyggnadsnormen, BSK till EC3 för redan verksamma konstruktörer. Efter genomgången kurs är målet att eleven ska kunna dimensionera bärande stålkomponenter i största allmänhet, dock främst med inriktning mot byggnadsstommar och broar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, minst 20 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005, AF1006 och AF2003 alternativt AF1734, AF1735, AF1746 och AF1747

Gymnasiekurserna Sv B/3

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2130

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bert Norlin, tel. 08-790 7959, e-post bert.norlin@byv.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1L4451

Kursen ges kvällstid och cirka 25% studietakt