Hoppa till huvudinnehållet

AF2202 Bridge Design, Advanced Course 6,0 hp

This course deals with design and analysis of bridges utilising the finite element method. Fatigue, life-cycle-costs as well as repair and maintenance of bridges are also considered. The analysis of a slab frame railway bridge is studied in more detail as a project task.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2202 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

─     The finite element method for bridge analysis

─     FEM modelling

─     Fatigue analysis

─     Life-cycle-cost analysis

─     Repair and maintenance of bridges

─     Bridge construction methods

Design and analysis of a slab frame bridge is included in the course as a project task.

Including part of AF2019

Lärandemål

The aim of this course is to give advanced knowledge on analysis and design of bridges. After this course, the student will be able to:

─     Understand the concept and application of FEM for bridge analysis

─     Use the commercial FE program LUSAS to model bridges in 3D

─     Consider fatigue in design according to the Eurocode (EC3)

─     Describe methods for bridge repair

─     Calculate life-cycle-costs of bridges

─     Analyse and design slab frame bridges

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 credits academic studies in Engineering, Science, Economics or Planning and documented proficiency in English B or equivalent (TOEFL, IELTS  e g).

AF2201  Bridge Design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projckt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Exercises, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 (Exercises 2 ECTS credits)

PRO 1 Project (4 ECTS credits)

Övriga krav för slutbetyg

Passed exercises (2 ECTS credits)            

Approved project task (4 ECTS credits) 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2202

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raied Karoumi (raid.karoumi@byv.kth.se)

Övrig information

This course will be given in English within the international master programme Infrastructure Engineering – Roads/Railway track/Bridges/Tunnels.