AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Bridge Design

Kursen behandlar tillämpning av FEM för analys och dimensionering av broar. Utmattning, dynamiska laster samt livscyckelskostnadsanalyser studeras. Analys och dimensionering av en GC-bro studeras i detalj som projektuppgift.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om modellering, analys och dimensionering av broar. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå konceptet och tillämpningen av FEM för broanalyser

- Använda ett kommersiellt FE-program för att modellera och dimensionera broar i 3D

─ Beakta utmattning vid dimensionering enligt Eurocode (EC3)

─ Använda probalisltiska metoder för analys och klassningsberäkning av broar

─ Analys och dimesionering av lådbroar

─ Beräkna livscykelkostnader för broar

Kursens huvudsakliga innehåll

-Finita elementmetoden för broanalyser

- FEM modellering

- Utmattningsanalys

- Lådbroar

- Livscykelkostnadsanalyser

- Byggmetoder för broar

Analys och dimensionering av en bro ingår i kursen som en projektuppgift.

Behörighet

150hp inklusive kurserna AF2201 Brokonstruktion, AF2024 Finita elementmetoder i analys och design samt AF2011 Strukturdynamik eller motsvarande kurser. Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

AF2201 Brokonstruktioneller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Litteratur

Textböcker och utdelat material från kurserna AF2201 Brokonstruktion och AF2024 Finita elementmetoder i analys och design.

Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

PRO1 - Godkänd projektuppgift (6 hp)

ÖVN1 - Godkända övningstal (1,5 hp)

Betyget sätts baserat på projektarbetets omfattning och kvalite, inklusive den skriftlig rapporten och den muntlig presentationen. Resultat från kontrollfrågor och studentens beaktande av överenskommna tider för inlämning/redovisning kommer också att beaktas vid betygssättning.

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Kontaktperson

Raid Karoumi, raid.karoumi@byv.kth.se, 08-790 9084

Examinator

Raied Karoumi <raid.karoumi@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.