AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Bridge Design

Kursen behandlar tillämpning av FEM för analys och dimensionering av broar. Utmattning, dynamiska laster samt livscyckelskostnadsanalyser studeras. Analys och dimensionering av en GC-bro studeras i detalj som projektuppgift.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

-Finita elementmetoden för broanalyser

- FEM modellering

- Utmattningsanalys

- Lådbroar

- Livscykelkostnadsanalyser

- Byggmetoder för broar

Analys och dimensionering av en bro ingår i kursen som en projektuppgift.

Lärandemål *

Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om modellering, analys och dimensionering av broar. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå konceptet och tillämpningen av FEM för broanalyser

- Använda ett kommersiellt FE-program för att modellera och dimensionera broar i 3D

─ Beakta utmattning vid dimensionering enligt Eurocode (EC3)

─ Använda probalisltiska metoder för analys och klassningsberäkning av broar

─ Analys och dimesionering av lådbroar

─ Beräkna livscykelkostnader för broar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

150hp inklusive kurserna AF2201 Brokonstruktion, AF2024 Finita elementmetoder i analys och design samt AF2011 Strukturdynamik eller motsvarande kurser. Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

AF2201 Brokonstruktioneller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Textböcker och utdelat material från kurserna AF2201 Brokonstruktion och AF2024 Finita elementmetoder i analys och design.

Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 - Godkänd projektuppgift (6 hp)

ÖVN1 - Godkända övningstal (1,5 hp)

Betyget sätts baserat på projektarbetets omfattning och kvalite, inklusive den skriftlig rapporten och den muntlig presentationen. Resultat från kontrollfrågor och studentens beaktande av överenskommna tider för inlämning/redovisning kommer också att beaktas vid betygssättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Raied Karoumi

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2203

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raid Karoumi, raid.karoumi@byv.kth.se, 08-790 9084

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.