Hoppa till huvudinnehållet

AF2213 Stål- och träbyggnad 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att ge detaljkunskaper inom analys och utformning av vanliga konstruktionselement i stål och trä, speciellt med hänsyn till bärförmåga.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2213 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inom kursens ståldel genomförs beräkningarna i enlighet med Eurokod 3 och innefattar bl a:

 • Lokal buckling för stålprofiler med godstjocklek över 4 mm
 • Momentbärförmåga för vanliga stålprofiler
 • Dimensionering av stålpelare med hänsyn till böjknäckning
 • Tvärkrafts- och intryckningsdimensionering av stålbalkar
 • Skruvförband, utformning och dimensionering
 • Knutpunkter och svetsförband, analys och utformning
 • Utformning av stålbalkar med hänsyn till instabilitet i form av vippning
 • Tunnplåtsteknik, speciellt med inriktning mot olika typer av instabiliteter

Inom kursens trädel genomförs beräkningarn i enlighet med Eurokod 5 och innefattar bl a:

 • Moment- och tvärkraftsbärförmåga för limträbalkar i rakt utförande med snedskurna lameller och med krökta lameller
 • Inverkan av stora håltagningar och inskärningar i träbalkar
 • Dimensionering av mekaniska förband i träkonstruktioner (främst spik- och skruvbaserade)
 • Dimensionering av träbalkar med hänsyn till inverkan av knäckning och vippning
 • Dimensionering av träbalkar med flänsar av konstruktionsvirke och liv av träbaserade skivmaterial samt dimensionering av ytbärande element (kassetter) med flänsar av skivmaterial
 • Dimensionering av balkar sammansatta av två olika material där skjuvdeformationen mellan de två materialen beaktas (s k ofullständig samverkan)

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge detaljkunskaper inom analys och utformning av vanliga konstruktionselement i stål och trä, speciellt med hänsyn till bärförmåga. Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Genomföra beräkning av balkars axial- och momentbärförmåga med hänsyn till både lokal buckling och global instabilitet
 • Förklara hur inverkan av tvärkraft och intryckning begränsar stålbalkars bärförmåga
 • Beräkna bärförmågan för vanliga typer av skruvförband i stålkonstruktioner
 • Förklara det statiska verkningssättet hos olika typer av svetsförband i stålkonstruktioner
 • Redogöra för hur vridning av tunnväggiga stålprofiler upptas
 • Genomföra beräkning av bärförmåga hos balkar med hänsyn till risken för vippning
 • Förstå speciella problem vid dimensionering av tunnplåtsbalkar, speciellt samspelet mellan lokal buckling, distorsionsknäckning och global knäckning
 • Genomföra beräkning av limträbalkar såsom raka balkar, sadelbalkar, krökta balkar etc
 • Förstå inverkan av inskärningar och hål på träbalkars bärförmåga
 • Genomföra beräkning av spik- och skruvförbands bärförmåga i träkonstruktioner
 • Förstå hur instabilitet som böj- och böjvridknäckning påverkar träpelares bärförmåga och hur vippning påverkar träbalkars bärförmåga
 • Beräkna bärförmåga för komponenter helt eller delvis uppbyggda av träbaserade skivmaterial, speciellt med hänsyn till inverkan av buckling
 • Förstå och tillämpa teorin för ofullständig samverkan i kompositbalkar, dvs balkar uppbyggda av trä och andra material som t ex stål

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, om totalt 3 x 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005, AF1006 och AF2003.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 Skriftlig tentamen 4,5 hp

ÖVN1 Inlämningsuppgifter 3 hp

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga moment ska vara godkända.

Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2213

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bert Norlin, bert.norlin@byv.kth.se, 08-790 7959

Övriga föreskrifter

 Kursen SG1801-Byggnadsmekanik bytes ut med motsvarande kurs AF1006- Byggnadsmekanik fr.o.m HT17. PS.