Hoppa till huvudinnehållet

AF2301 Byggnadsmaterial, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen skall ge fördjupade kunskaper för bedömning av långtidsegenskaper hos material och konstruktioner.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2301 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det övergripande kursinnehållet är relaterat till byggmaterialvetenskap inklusive en djupare förståelse kring framför allt förnyelsebara trä- och biobaserade byggmaterial och system. Följande områden kommer mer eller mindre att täckas: Allmänna nedbrytningsmekanismer för byggmaterial; struktur och funktion hos trä, inklusive några grunder om dess fysikaliska och mekaniska egenskaper, förhållanden mellan trä och fukt och ytbehandling; beständighet och biologisk nedbrytning av trä, träskyddskoncept, inklusive träskyddsmedel och annan kemisk modifiering, ingenjörsdesignade träprodukter (EWP), inklusive vissa aspekter på hybridsystem, trä- och biobaserade kompositer, materialvetenskapliga aspekter för andra icke förnybara byggmaterial, såsom vägmaterial och system; och hållbarhetsaspekter av byggmaterial, inklusive grunder om livscykelanalys (LCA)

Procedurerna för att uppnå kursens lärandemål baseras huvudsakligen på föreläsningar, övningar med instuderingsfrågor, studiebesök, labarbete och projektuppgift.

Projektuppgiften kommer att omfatta ett specifikt ämne relaterat till förnybara biobaserade byggmaterial, inklusive granskning av vetenskapliga publikationer, samt en obligatorisk del om hållbarhetsaspekter.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en djupare förståelse för byggmaterialvetenskap. Huvudfokus är att studera förnybara trä- och biobaserade byggmaterial och system. Efter genomgången kurs (betyg E) ska studenten ha generell kunskap om:

 Nedbrytningsmekanismer för byggmaterial

 • Struktur och funktion hos trä

 • Relationer mellan trä och fukt och ytbehandling

 • Beständighet och biologisk nedbrytning av trä

 • Träskyddskoncept

 • Ingenjörsdesignade träprodukter (EWP)

 • Trä- och biobaserade kompositer

 • Materialvetenskapliga aspekter för andra icke förnybara byggmaterial, exempelvis vägmaterial och system

 • Hållbarhetsaspekter relaterat till byggmaterial, inklusive livscykelanalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmateriallära och byggnadsfysik, 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1301 och AF1402. 

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Högre betyg (D-A) kommer att baseras på studentens prestation i en projektarbete kring förnybara biobaserade byggmaterial eller system. I detta projekt ska studenten kunna tillämpa den allmänna kunskapen som anges ovan och visa en djupare förståelse av densamma som är relevant för projektet. Utvärderingen av projektet kommer att baseras på arbetets process, innehåll och presentation, som anges i instruktionerna för projektuppgiften.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända moment

 • Laboration, 2,0 hp
 • Projektuppgift, 4,0 hp
 • Övningsuppgift  1,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2301

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wålinder (magnus.walinder@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1L1301