Hoppa till huvudinnehållet

AF2405 Brand i byggnader 7,5 hp

Kursen ska ge den grundläggande förståelse och kunskap inom byggnadstekniskt brandskydd som behövs för att i ett aktivt samarbete med specialister kunna uppfylla de krav och regler som ställs på byggnader.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd