AF2509 Inomhusklimat - kundnöjdhet och byggnadsprestanda 7,5 hp

Indoor Environmental Quality - Occupant Satisfaction and Building Performance

Kursens syfte är att ge en god insikt om inomhusklimatets betydelse för brukares välbefinnande och prestanda, metoderna för inventering och utvärdering av uppmätt/upplevd inomhusklimat, samt sambanden mellan kundnöjdhet/prestanda och byggnadsprestanda (energieffektivitet/-kvalitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan) i olika kategorier av byggnader, inklusive högpresterande byggnader och speciella miljöer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en god insikt om inomhusklimatets betydelse för brukares välbefinnande och prestanda, metoderna för inventering och utvärdering av uppmätt/upplevd inomhusklimat, samt sambanden mellan kundnöjdhet/prestanda och byggnadsprestanda (energieffektivitet/-kvalitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan) i olika kategorier av byggnader, inklusive högpresterande byggnader och speciella miljöer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten ha tillägnat sig goda kunskaper om följande delmoment avseende inomhusklimat och byggnadsprestanda i olika kategorier av byggnader:

•                    Brukarbehov (termisk komfort, luftkvalitet, belysning, akustik mm)

•                    Inomhusklimatets påverkan påbrukares välmående och prestanda

•                    Inverkan av byggnadens utformning/design påinomhusklimatet (klimatanpassad design)

•                    Inomhusklimatkriterier och systemval vid ombyggnation/nybyggnation

•                    Inomhusklimat och byggnadsekonomi

•                    Inomhusklimat och energieffektivitet/-kvalitet i byggnader

•                    Inomhusklimat och byggnaders miljöpåverkan

•                    Inverkan av brukarbeteende påinomhusklimat och byggnadsprestanda

•                    Teknik och metoder för mätning och utvärdering av inomhusklimat i olika kategorier av byggnader (termisk komfort, luftkvalitet, belysning och akustiska förhållanden)

•                    Inventering av upplevt inomhusklimat, utformning och genomförande av inomhusklimatenkäter

•                    Integrerad utvärdering av byggnadsprestanda (samband mellan kundnöjdhet/prestanda och energieffektivitet/-kvalitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan)

•                    Visualisering av inomhusklimat och byggnadsprestanda

•                    Inomhusklimat i högpresterande byggnader (passivhus, nära-noll-energi- och plusenergibyggnader)

•                   Inomhusklimat i speciella miljöer (vårdanläggningar, skolor, fordon/flygplan, specifika industriella miljöer m fl)

Behörighet

Kandidatexamen "Samhällsbyggnad" eller motsvarande, till exempel högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad

Rekommenderade förkunskaper

AF1402 Byggfysik, AF1002 Hus och anläggningar

Litteratur

Föreläsningsspecifika särtryck

Litteraturen kan komma att kompletteras under kursens gång

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1- Projektuppgift; 4,5 ECTS; betygsskala A-F

TEN1 - Skriftlig tentamen; 3 ECTS; betygsskala A-F

Krav för slutbetyg

Godkända moment PRO1 och TEN1

Ges av

ABE/Installations- och energisystem

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se

Examinator

Ivo Martinac <im@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.