Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Målet med denna kurs är att skapa en god grundläggande förmåga att modellera byggnaders inneklimat och energiprestanda för både nybyggnation och vid renovering. Samt skapa en förståelse av byggnaden som system med hjälp av avancerade modelleringsverktyg där ingår även att förstå möjligheter och begränsningar med dessa verktyg.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF2512 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Simulering av byggnaders inomhusklimat och energiprestanda som projekteringsverktyg vid nybyggnation/ombyggnation.
 • Möjligheter och begränsningar vid simulering av inomhusklimat och energiprestanda i byggnader.
 • Fördelar o svagheter hos olika simuleringsverktyg.
 • Analys och tolkning av simuleringsresultat.
 • Neutral Model Format (NMF).
 • Simulering och utvärdering av byggnaders inomhusklimat och energiprestanda på komponent- och systemnivå med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE.
 • Simulering av inomhusklimat och energiprestanda vid projektering av högpresterande byggnader (passivhus, nära-noll-energi- och plusenergibyggnader).
 • Simulering/utvärdering av åtgärder för förbättrat inomhusklimat och energieffektivisering vid ombyggnad/renovering.
 • Metoder för visualisering av simulerade och uppmätta värden av byggnaders inomhusklimat och energiprestanda.

Lärandemål

Kursens huvudmålsättning är att skapa en god grundläggande förmåga att modellera byggnaders inneklimat och energiprestanda samt skapa en förståelse av byggnaden som system.

Efter avslutad kurs förväntas studenter:

 • Ha en god förståelse om faktorer som påverkar byggnaders inomhusklimat och energiprestanda.
 • Kunna använda modelleringsverktyget IDA ICE för simulering och utvärdering av byggnaders inomhusklimat och energiprestanda. 
 • Ha en god förståelse om möjligheter och begränsningar kopplade till byggnadssimulering.
 • Kunna använda modelleringsverktyget IDA ICE inom ramen för projektering av installations- och energisystem vid nybyggnation och renovering. 
 • Kunna genomföra systemstudier av byggnaders termiska egenskaper, luftströmning i byggnader samt klimatstyrande installationer.
 • Analysera funktionen och energieffektiviteten hos klimatstyrande installationer.
 • Analysera och beskriva byggnaders inomhusklimat och energiprestanda i ett systemperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AF1402 Byggfysik, AF1002 Hus och anläggningar, AF2508 Installationsteknik- och system eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektets huvudmål är att genom detaljerad simulering och analys av en befintlig byggnads inomhusklimat och energiprestanda utvärdera möjligheter till konvertering till en högpresterande byggnad (passivhus, nära-noll-energi- eller plusenergihus).

Kursen genomförs i nära samarbete med Equa Simulation AB. Simuleringsverktyg: senaste versionen av IDA ICE; gratis licenser tillhandahålles till alla kursdeltagare.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända moment PRO1 och TEN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2512

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se