Hoppa till huvudinnehållet

AF2513 Smarta byggnader 7,5 hp

Kursen behandlar användningen av smarta/digitala verktyg och system för effektivisering av byggnadsdesign och byggnadssimulering, bättre brukaranpassning, optimering av byggnadens funktioner och tjänster, effektivisering av byggnadsdrift och byggnadsprestanda, bättre klimatanpassning, bättre uppfyllnad av hållbarhetsmål, hållbarhetskrav och certifieringsnivåer, högre marknadsvärde, samt ytterst högre brukarnöjdhet, välmående och produktivitet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2513 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Utvecklingen av smarta/digitala verktyg och system för tillämpningar i den byggda miljön ger oss nya möjligheter att mäta, analysera och styra komplexa aspekter av byggnaders prestanda samt att på ett mer helhetligt sätt sträva efter långsiktigt hållbara och robusta lösningar. Framtidens smarta och hållbara byggnader ska i hög grad vara brukaranpassade, energi- och resurseffektiva och miljöanpassade samtidigt som de ska uppfylla byggnormer, certifieringskrav och krav på hög lönsamhet och marknadsvärde.

Kursen kommer behandla följande områden:

 Brukaranpassade, hållbara och smarta byggnader - introduktion

·         Smarta/digitala verktyg för byggnader och den byggda miljön

·         Uppföljning/mätning, analys och optimering av byggnadsprestanda

·         Big data, inter-connectivity, molntjänster, machine learning, AI

·         Ontologier, taxonomier och klassificeringssystem

·         Brukaranpassning av tjänster och funktioner

·         Smarta lösningar för kvalitetssäkrad byggnadsdrift

·         Från smarta byggnader till smarta städer

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         Förstå hur smarta/digitala verktyg och system kan användas för en effektivare byggnadsdesign och byggnadssimulering, optimering av byggnadens funktioner och tjänster, effektivare byggnadsdrift och högre byggnadsprestanda, uppfyllnad av hållbarhetsmål och hållbarhetskrav, effektivare klimatanpassning, högre lönsamhet och marknadsvärde, bättre brukaranpassning och därmed högre brukarnöjdhet, välmående och produktivitet; tillämpa dessa smarta/digitala verktyg och system.

·         Förstå hur smarta/digitala verktyg och system kan användas för att uppnå bättre samverkan mellan enskilda byggnader och större byggnadssystem, såsom byggnadskluster, distrikt och städer (från smarta byggnader till smarta städer); tillämpa dessa smarta/digitala verktyg och system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i termodynamik, byggnadsfysik, installationsteknik och installationssystem om totalt minst 15 hp motsvarande innehåll i kurser AE1601 eller AF1402 och AF2508

Gymnasiekurserna Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2513

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (ivo.martinac@byv.kth.se)