AF272U BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp

BIM2, Design, Installation and Integrated Planning

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Problembaserad inlärning: kursen är centrerad kring ett projekt där man utgår från en given arkitektmodell. Under kursen utför studenten förenklad projektering av installation och samordning av denna. Delmomenten nedan är stegen för att kunna utföra detta.

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • definitionen BIM generellt
 • MagiCAD och BIM
 • MagiCAD och IFC - IFC Viewers
 • importera IFC med AutoCAD MEP
 • samordning mellan projektörer
 • introduktion till MagiCAD på Revit MagiCAD och Revit MEP 
 • samordning av installationer i Navisworks

Genom att varva teorin om BIM med praktiska verklighetsbaserade exempel tillämpas den relativt nya metoden Building Information Modeling i kursen BIM2. Verklighetsbaserade problem inom projektering praktiseras. Här ska studenten direkt kunna hantera och tillämpa ett verkligt BIM-projekt i en projekteringsprocess för ett byggprojekt innehållande disciplinerna A, K, E, V gällande utrymmessamordning, kollisionskontroll, kalkyl, visualisering etc.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge en allmän orientering i 3D-projektering, installation och samordning.

Efter kursen ska studenten:

 • känna till teorin bakom BIM 
 • kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • kunna projektera installationssamordning med MagiCad
 • känna till kollisionskontrollmöjligheter med Navisworks 
 • kunna tillämpa sina kunskaper i projekteringsskedet för att underlätta i produktionsskedet
 • kunna tillämpa sina kunskaper i ett projekt för att uppnå ett hållbart byggande

Kursupplägg

Kursen genomförs med lektionspass i datasalsmiljö. Lektionerna består av teoridel, förevisning samt övningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet, 120 högskolepoäng inom ämnesområdena byggteknik/ installationsteknik/arkitektur /CAD eller motsvarande kunskaper, kurs AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Alternativt högskoleingenjörsutbildning byggteknik och design eller civilingenjörsutbildning samhällsbyggnad från KTH eller motsvarande kunskaper .

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ett projekt genomförs individuellt och lämnas in inom angiven tid i början av kursen. Detta projekt omfattar 2,0 hp. Betygsskala: P/F.

I anslutning till kursens första projekt inleds ett större projekt, som genomförs i grupper om 3-4 personer. Detta projekt ska lämnas in innan kursens tentamen. Projektet omfattar 4,0 hp. Betygsskala: A-F.

Kursen avslutas med en praktisk tentamen som genomförs vid dator. Tentamen omfattar 1,5 hp. Betygsskala: A-F.

Övriga krav för slutbetyg *

För att få slutbetyg på denna kurs krävs godkänt i Projekt 1 samt minst betyg E på såväl Projekt 2 som på tentamen.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.

Sökande med relevant kunskap och yrkeserfarenhet kan söka reell kompetens. Exempel på relevant bakgrund kan vara yrkesverksam byggingenjör eller arkitekt verksam som projektör bygg-installation, kalkylator och/eller inom byggstyrning. Åberopade meriter ska styrkas av arbetsgivare.