AF2730 BIM3, projektering, kalkyl och tidsplanering 7,5 hp

BIM3, Design, Cost Estimatiom and Time Planning

Denna kurs syftar till att ge en allmän orientering och kunskap i tidsplanering (4D) och kalkyl (5D) samt kopplingen till BIM - byggnadsinformationsmodellering. Kursen belyser vilka kunskaper som krävs inom projekteringen för att kunna utföra 4D och 5D i olika dataprogram.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna ställa krav eller bemöta frågor objektivt och neutralt inom ämnet projektering, kalkyl och tidsplanering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61126

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Marko Granroth <granroth@kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Kompl utb för personer med utl examen (UKU)

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61493

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Marko Granroth <granroth@kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Förklara vad som ingår i begreppet projektering, kalkyl och tidsplanering
 • Analysera lönsamhets- och investeringsbedömning i byggprocessens tidiga skeden
 • Känna till kalkyl- och tidsplaneringsverktyg kopplade till en datamodell
 • Analysera och bedöma vilken typ av verktyg som stödjer tidsplanering och kalkyl
 • Kunna bedöma och ha en praktisk färdighet av lönsamhets- och investeringsbedömning
 • Skapa teknisk rapport med resursplan innehållande en lönsamhets- och investeringsbedömning
 • Bedöma etiska överväganden vid en lönsamhets- och investeringsbedömning

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • Projektering, kalkyl och tidsplanering
 • Projekteringstidsplan för traditionell- och BIM projekt
 • Lönsamhets- och investeringsbedömning i tidigt skede
 • Arbetsmetoder och användning av BIM i framtiden i kalkyl- och tidsplaneringsverktyg
 • Traditionell produktionstidsplan och kostnadsestimering
 • BIM 4D  och 5D - visualisering av produktionstidsplan samt mängdavtagning och kostnadsestimering
 • Etiska frågor vid en lönsamhets- och investeringsbedömning

Kursupplägg

Lektionerna består av en serie föreläsningar, övningar i datasalsmiljö, ett självständigt projektarbete samt ett grupparbete. Studenterna förväntas arbeta självständigt utanför föreläsningar med tilldelade projektarbeten under kursens gång.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

AF1722 Byggprocessen
AF1740 Ekonomi och organisation
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning
eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Fördjupade kunskaper i något objektbaserat program

Litteratur

BIM - ByggnadinformationsModellering, förlag Godoymedia, senaste upplagan. Införskaffas till kursstart. Övrig litteratur meddelas vid kursstart, delar läggs upp digitalt.
Föreläsningsanteckningar, material till seminarier och gruppövningar delas ut under kursen.
Mjukvaror för tidsplanering, kalkyl, byggvaruförsörjning och ordbehandling finns installerade i utvalda datasalar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Uppgifter PRO1:
Enskilda uppgifter. Kursens teoretiska delar tillämpas i ett individuellt projektarbete där studenten fördjupar sig i valfritt område som berör tidsplanering (4D) och kalkyl (5D). Studenten skall göra en synopsis och utveckla den till en artikel som skulle kunna bli publicerad i valfri facktidning. Studenten skall också bedöma en annan students artikel som opponent.

Uppgift PRO2:
Komplett samordnad projektuppgift inklusive en analysrapport. Kursens teoretiska delar tillämpas i ett grupparbete där delar av ett byggprojekt analyseras. Gruppens uppgift som konsulter, byggföretag eller affärsutvecklare är att självständigt analysera befintliga handlingar för ett givet projekt och utifrån dessa skapa en rapport som innehåller en resursplan, beskriva hur projektorganisationen ser ut samt göra lönsamhets- och investeringsbedömning. Utöver den tekniska och ekonomiska analysen skall även etiska överväganden vägas in.

Grupperna skall också bedöma en annan grupps tekniska rapport och dess muntliga framställning i slutet av kursen. Andra viktiga parametrar är gruppernas argumentationsförmåga, att varje student har kommit till tals, egna reflektioner, kritiskt tänkande, samt att kunna hantera återkoppling från opponenter, samt gruppsamverkan. Projektuppgifterna bedöms utifrån gruppens prestation (studenterna väljer själva sina gruppmedlemmar).

TEN1:
Skriftliga tentamina sker i slutet av kursen, examinationen är öppen bok-tentamen. Studenten får ta med sig material som finns publicerat på Bilda under mapp föreläsningar och övrig litteratur. Egna anteckningar får inte finnas i materialet eller i lärobok.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg måste studenten uppfylla minimumkraven för projektuppgift PRO1 samt kraven för projektuppgift PRO2 och tentamen TEN1. Slutbetyget sätts enligt betygsskala A-F och baseras på hur väl student utfört TEN1 och PRO2 som beskrivits ovan.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlström@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.