Inför kursvalAF273V BIM3, projektering, kalkyl och tidplanering 7,5 hpAdministrera Om kursen

Denna kurs syftar till att ge en allmän orientering och kunskap i tidsplanering (4D) och kalkyl (5D) samt kopplingen till BIM - byggnadsinformationsmodellering. Kursen belyser vilka kunskaper som krävs inom projekteringen för att kunna utföra 4D och 5D i olika dataprogram.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna ställa krav eller bemöta frågor objektivt och neutralt inom ämnet projektering, kalkyl och tidsplanering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • Projektering, kalkyl och tidsplanering
 • Projekteringstidsplan för traditionell- och BIM projekt
 • Lönsamhets- och investeringsbedömning i tidigt skede
 • Arbetsmetoder och användning av BIM i framtiden i kalkyl- och tidsplaneringsverktyg
 • Traditionell produktionstidsplan och kostnadsestimering
 • BIM 4D  och 5D - visualisering av produktionstidsplan samt mängdavtagning och kostnadsestimering
 • Etiska frågor vid en lönsamhets- och investeringsbedömning

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Förklara vad som ingår i begreppet projektering, kalkyl och tidsplanering
 • Analysera lönsamhets- och investeringsbedömning i byggprocessens tidiga skeden
 • Känna till kalkyl- och tidsplaneringsverktyg kopplade till en datamodell
 • Analysera och bedöma vilken typ av verktyg som stödjer tidsplanering och kalkyl
 • Kunna bedöma och ha en praktisk färdighet av lönsamhets- och investeringsbedömning
 • Skapa teknisk rapport med resursplan innehållande en lönsamhets- och investeringsbedömning
 • Bedöma etiska överväganden vid en lönsamhets- och investeringsbedömning

Kursupplägg

Lektionerna består av en serie föreläsningar, övningar i datasalsmiljö, ett självständigt projektarbete samt ett grupparbete. Studenterna förväntas arbeta självständigt utanför föreläsningar med tilldelade projektarbeten under kursens gång.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 högskolepoäng inom ämnesområdena samhällsbyggnad, byggteknik och arkitektur. Inom dessa minst 7,5 hp samhällsbyggnad, 15 hp byggteknik, 5 hp arkitektur och 3 hp CAD alternativt högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design eller civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad eller motsvarande examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. Dessutom kurserna AF1722 Byggprocessen 5,0 hp, AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp, AF1740 Ekonomi och organisation 7,5 hp, AF272V BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Fördjupade kunskaper i något objektbaserat program

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

BIM - ByggnadinformationsModellering, förlag Godoymedia, senaste upplagan. Införskaffas till kursstart. Övrig litteratur meddelas vid kursstart, delar läggs upp digitalt.
Föreläsningsanteckningar, material till seminarier och gruppövningar delas ut under kursen.
Mjukvaror för tidsplanering, kalkyl, byggvaruförsörjning och ordbehandling finns installerade i utvalda datasalar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Uppgifter PRO1:
Enskilda uppgifter. Kursens teoretiska delar tillämpas i ett individuellt projektarbete där studenten fördjupar sig i valfritt område som berör tidsplanering (4D) och kalkyl (5D). Studenten skall göra en synopsis och utveckla den till en artikel som skulle kunna bli publicerad i valfri facktidning. Studenten skall också bedöma en annan students artikel som opponent.

Uppgift PRO2:
Komplett samordnad projektuppgift inklusive en analysrapport. Kursens teoretiska delar tillämpas i ett grupparbete där delar av ett byggprojekt analyseras. Gruppens uppgift som konsulter, byggföretag eller affärsutvecklare är att självständigt analysera befintliga handlingar för ett givet projekt och utifrån dessa skapa en rapport som innehåller en resursplan, beskriva hur projektorganisationen ser ut samt göra lönsamhets- och investeringsbedömning. Utöver den tekniska och ekonomiska analysen skall även etiska överväganden vägas in.

Grupperna skall också bedöma en annan grupps tekniska rapport och dess muntliga framställning i slutet av kursen. Andra viktiga parametrar är gruppernas argumentationsförmåga, att varje student har kommit till tals, egna reflektioner, kritiskt tänkande, samt att kunna hantera återkoppling från opponenter, samt gruppsamverkan. Projektuppgifterna bedöms utifrån gruppens prestation (studenterna väljer själva sina gruppmedlemmar).

TEN1:
Skriftliga tentamina sker i slutet av kursen, examinationen är öppen bok-tentamen. Studenten får ta med sig material som finns publicerat på Bilda under mapp föreläsningar och övrig litteratur. Egna anteckningar får inte finnas i materialet eller i lärobok.

Övriga krav för slutbetyg *

För att få slutbetyg måste studenten uppfylla minimumkraven för projektuppgift PRO1 samt kraven för projektuppgift PRO2 och tentamen TEN1. Slutbetyget sätts enligt betygsskala A-F och baseras på hur väl student utfört TEN1 och PRO2 som beskrivits ovan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF273V

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot

Övrig information

Sökande med relevant kunskap och yrkeserfarenhet kan söka reell kompetens. Exempel på relevant bakgrund kan vara yrkesverksam byggingenjör eller arkitekt verksam som projektör bygg-installation, kalkylator och/eller inom byggstyrning. Åberopade meriter ska styrkas av arbetsgivare.