Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna i programmeringsspråket Python och tillämpningar i parametriskt design

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF275V (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar om parametrisk design. Lektioner och övningar med programmeringsspråket Python och lämpliga applikationer. 

Lärandemål

Kursen är en introduktion till programmeringsspråket Python som stöd för parametrisk desing. I kursen skapar studenten ett projekt med hänsyn till alla lärandemål, vilka behandlas i föreläsningar, lektioner och övningar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·       Förstå konceptet parametrisk design med hjälp av programmeringsspråket Python

·       Parametriskt modifiera en BIM-modell via Python-script

·       Värdera nyttan av parametrisk design i ett projekteringsarbete

Genom inhämtade kunskaper motsvarande lärandemålen ska studenten kunna skapa ett mindre projekt där dessa kunskaper tillämpas.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom byggtekniskt relaterade ämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Adam Roozbeh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF275V

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Roozbeh (adam.roozbeh@byv.kth.se)

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!