Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF282X Examensarbete inom stålbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AF282X (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom valt teknikområde och på avancerad nivå för att uppfylla kraven för en civilingenjörsexamen. Det innebär att examensarbetet i normalfallet skall genomföras inom det teknikområde examen gäller och som studenten förberetts för. Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför teknikområdet/utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig.

Lärandemål

Studenten ska:
- Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem
- Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknikområdet
- Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
- Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
- Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng (om examen avser 270 högskolepoäng enligt äldre bestämmelser är kravet minst 210 högskolepoäng), skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan samt att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

XUPP Examensuppgift 30hp

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats och muntlig redogörelse

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bert Gunnar Norlin (bert.norlin@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod 1C1006