Hoppa till huvudinnehållet

AF2904 Advanced Pavement Engineering Analysis and Design 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2904 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Review of distribution of stresses and strains in layered pavement systems
 • Layered elastic analysis and layer modulus back-calculation
 • Rutting and fatigue cracking performance criteria for flexible pavements
 • Low temperature cracking in flexible pavements       
 • Traffic and load spectra
 • Environmental effects on pavement performanc
 • Mechanistic-empirical pavement design procedures
 • Overview of the theory of viscoelasticity        
 • HMA fracture mechanics and application to top-down, bottom-up, and low temperature cracking in pavements 

Lärandemål

Upon completion of this course the student will be able to:·        

 • Perform detailed analysis of stresses and strains in flexible pavements       
 • Perform mechanistic-empirical analysis and design
 • Perform layer modulus back-calculation procedures       
 • Apply basic concepts of viscoelasticity and fracture mechanics to the optimization of flexible pavement cracking resistance

Kursupplägg

Including part of  AF2019

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

At least 120 credits academic studies in Engineering, Science, Economics or Planning and documented proficiency in English B or equivalent (TOEFL, IELTS  e g).

AF2901 Road and Railway Track Engineering, or similar        

AF2903 Road Construction and Maintenance, or similar 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Passed written exam (4,5 ECTS credits)

Passed exercises (3 ECTS credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Denis Jelagin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2904

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Denis Jelagin (denis.jelagin@abe.kth.se)