AG1114 Urban teori, grundkurs 7,5 hp

Urban Theory, Basic Course

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är indelad i följande moment

 • Stadens historia och de stads- och bostadsbyggnadsideal som format den. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen i Sverige i modern tid, men djupdykning och utblickar görs mot andra länder och äldre tider.
 • Stadens liv. Hur staden brukas av dess invånare, dvs hur människor formar hushåll, arbetar, konsumerar, bor, flyttar och använder staden för sina behov.
 • Olika parters ansvar för stadsbyggande och infrastruktur, samt för den sociala sektorn. Kopplingen mellan fysisk planering och sociala insatser behandlas.
 • Övningsuppgift som innefatter tillämpning av kunskaper från alla övriga moment.

Lärandemål *

Kursens mål är att du skall kunna

 • Tolka moderna urbana mönster i ett historiskt perspektiv, vilket också inbegriper bostadspolitikens, lokaliseringsmönstrens och trafikpolitikens historia.
 • Analysera växelverkan mellan stadens fysiska struktur och det liv som levs där
 • Vara orienterad om olika parters ansvar för stadsbyggandet
 • Ha kunskap om metoder för stadsrumsanalys

Kursupplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och studiebesök. En större övningsuppgift ingår, som redovisas både i skriftlig och muntlig form.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

AG1102 Ekonomisk geografi (eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Peter Hall: Cities of tomorrow
 • Kurskompendium
 • Utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En godkänd sluttentamen (TEN1; 4,5 hp). God kvalitet på övningsuppgiften krävs för det högsta betyget (ÖVN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Göran Cars

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

IngaBritt Werner, ingabritt@infra.kth.se, Tel: 08-7908559

Övrig information

Första prio: Studenter på S3(SP), S3(TT). 

Gammal kod: 1N1601