AG1132 Funktioner och interaktioner i den hållbara staden 7,5 hp

Functions and Interactions in Sustainable Cities

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för samspelet mellan stadens olika funktioner samt hur samspelet påverkas i tid och rum av olika interventioner.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • översiktligt beskriva stadens bebyggelsehistoria och ge exempel pådrivkrafter som format staden under olika tidsperioder
 • beskriva och analysera stadens olika funktioner och samspelet mellan funktionerna
 • identifiera konflikter och synergier mellan stadens olika funktioner
 • analysera förutsättningar som påverkar samspelet mellan stadens funktioner
 • identifiera handlingsalternativ som bidrar till hållbar stadsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Staden är ett dynamiskt system som ständigt förändras som ett resultat av t ex utvecklingar i samhället, nya tekniska lösningar eller politiska beslut. För att kunna studera staden behövs kunskaper om stadens olika funktioner som t ex boede, rekreation, handel, utbildning och arbete. Stadens invånarna rör sig mellan dessa funktioner för att handla, arbeta eller träffa andra, vilket skapar mötesplatser och olika rörelsemönster (trafik).

Samspelet i staden speglar olika beroendeförhållanden mellan stadens funktioner och påverkar bl a stadens utformning. Det finns emellertid många andra faktorer som påverkar stadens utformning såsom geografiska förhållanden, ekonomi, kulturella och sociala förutsättningar, teknik m.m. Det innebär att staden ändras i tid och rum då de förutsättninarna som påverkar stadens utformning är föränderliga. Kunskaper om samspelet mellan funktioner skapar möjligheter att identifiera konflikter och generera synergier som bidrar till hållbar stadsutveckling.

I kursen studeras stadens inre ordning och drivkrafter som påverkar samspelet mellan stadens funktioner. Dessa kunskaper hjälper bl a till att bedöma möjligheter att introducera nya lösningar för stadens trafik- och energisystem, samt att utvärdera olika alternativ att påverka stadens utformning och dynamik.

Behörighet

Behörighet för antagning till Civilingenjörsutbildning 300 hp inom Samhällsbyggnad eller Energi och Miljö eller motsvarande

Litteratur

Kurskompendium med aktuella texter om ämnesområdet

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift med individuell inlämning, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Grupparbete, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen kräver närvaro påminst 75% av undervisningstillfällen.
Projektuppgift med individuell inlämning (PRO1; 2 hp) Gruppuppgift (PRO2; 2 hp)
Tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Kontaktperson

Mats Lundström, mats.lundstrom@abe.kth.se

Examinator

Maria Håkansson <maria.hakansson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.