Hoppa till huvudinnehållet

AG1132 Funktioner och interaktioner i den hållbara staden 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG1132 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Staden är ett dynamiskt system som ständigt förändras som ett resultat av t ex utvecklingar i samhället, nya tekniska lösningar eller politiska beslut. För att kunna studera staden behövs kunskaper om stadens olika funktioner som t ex boede, rekreation, handel, utbildning och arbete. Stadens invånarna rör sig mellan dessa funktioner för att handla, arbeta eller träffa andra, vilket skapar mötesplatser och olika rörelsemönster (trafik).

Samspelet i staden speglar olika beroendeförhållanden mellan stadens funktioner och påverkar bl a stadens utformning. Det finns emellertid många andra faktorer som påverkar stadens utformning såsom geografiska förhållanden, ekonomi, kulturella och sociala förutsättningar, teknik m.m. Det innebär att staden ändras i tid och rum då de förutsättninarna som påverkar stadens utformning är föränderliga. Kunskaper om samspelet mellan funktioner skapar möjligheter att identifiera konflikter och generera synergier som bidrar till hållbar stadsutveckling.

I kursen studeras stadens inre ordning och drivkrafter som påverkar samspelet mellan stadens funktioner. Dessa kunskaper hjälper bl a till att bedöma möjligheter att introducera nya lösningar för stadens trafik- och energisystem, samt att utvärdera olika alternativ att påverka stadens utformning och dynamik.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för samspelet mellan stadens olika funktioner samt hur samspelet påverkas i tid och rum av olika interventioner.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • översiktligt beskriva stadens bebyggelsehistoria och ge exempel pådrivkrafter som format staden under olika tidsperioder
 • beskriva och analysera stadens olika funktioner och samspelet mellan funktionerna
 • identifiera konflikter och synergier mellan stadens olika funktioner
 • analysera förutsättningar som påverkar samspelet mellan stadens funktioner
 • identifiera handlingsalternativ som bidrar till hållbar stadsutveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet för antagning till Civilingenjörsutbildning 300 hp inom Samhällsbyggnad eller Energi och Miljö eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium med aktuella texter om ämnesområdet

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift med individuell inlämning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Grupparbete, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen kräver närvaro påminst 75% av undervisningstillfällen.
Projektuppgift med individuell inlämning (PRO1; 2 hp) Gruppuppgift (PRO2; 2 hp)
Tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1132

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Lundström, mats.lundstrom@abe.kth.se