Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), referenssystem och metoder för insamling av geografisk data. Dessa kunskaper utgör en grund för kompetensområdet tekniskt lantmäteri. Kursen består av föreläsningar, datorövningar, praktiska mätningar utomhus och ett projekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG1314 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, praktiska utomhusmätningar, datorlaborationer och ett projektarbete.
Huvudsaklig innehåll i föreläsningar:
- Referenssystem och kartprojektioner
- Principer för de vanligaste datainsamlingsteknikerna: fotogrammetri, laserskanning, GNSS och totalstation
- Praktisk mätning med GPS, totalstation och avvägningsinstrument
- Grundläggande metoder för analys av geografiska data
- Uppbyggnad och användning av geografisk databas
- Kartproduktionsprocess
Huvudsaklig innehåll i laborationer (utformade som grupparbete)
- praktisk insamling av data med hjälp av GNSS, totalstation och avvägningsinstrument
- kartframtagning med hjällp av programvaror
- lokaliseringsanalys med hjälp av GIS programvara
- analys av raster- och vektordata

Lärandemål

Studenten ska kunna visa kunskap och färdigheter inom grundläggande metoder för insamling av geografiska data, för framställning och presentation av kartor samt för lösning av enklare geografiska analyser med hjälp av GIS-programvaror.
Efter kursen ska studenten kunna
- redogöra för hur olika typer av referenssystem är uppbyggda och hur de kan användas
- använda geodetiska mätinstrument (Totalstation, GNSS och avväggningsinstrument) för att samla in data för  kartuppdatering, positionering och noggrann höjdbestämning
- värdera olika datakällor och redogöra för olika insamlingsmetoder inom Geografisk IT
- analysera geografiska data och presentera resultatet i form av tematiska kartor
- lösa lokaliseringsproblem med hjälp av GIS
- skapa och uppdatera kartor utifrån data inhämtade från olika källor
- utforma frågor till en databas med hjälp av "Structured Query Language"
- använda sig av och kunna värdera crowd-sourced geodata och open source GIS-lösningnar
- beskriva användningen och nyttan av GIS i samhället och dess roll för hållbar utveckling

Kursupplägg

Föreläsningar 24 timmar

Datorövningar 36 timmar

Praktiska mätningar utomhus 8 timmar

Projektarbete 10 timmar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För programstudenter:
Behörighet till CSAMH-program

För fristående studenter:
Grundläggande behörighet samt Matematik E/ Matematik 4, Fysik B/ Fysik 2. Grundläggande
datorkunskaper rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Harrie, Lars (red). Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TENA; 3 hp), godkända laborationer (LABA; 4,5 hp) och närvaro på alla gästföreläsningar och på mätövningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning 

Examinator

Profile picture Takeshi Shirabe

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1314

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AG1323 GIS för samhällsbyggnad

AH1812 Geodetisk mätningsteknik

Kontaktperson

Takeshi Shirabe (shirabe@kth.se)